HANDS UP

Συμβαλλόμενοι Διερμηνείς
Η HandsUp είναι το πρώτο πρακτορείο πιστοποιημένων επαγγελματιών Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στην Ελλάδα και έχει στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας.
Όλοι οι διερμηνείς του πρακτορείου μας, είναι πιστοποιημένοι από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli).
SIGN YOURSELF WITH THE BEST
Πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε;
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
Το επάγγελμα του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας διέπεται από τον κώδικα ηθικής, δεοντολογίας και οδηγός σωστής διερμηνείας, καθώς και τον ενδυματολογικό κώδικα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διερμηνεία στην κοινότητα σημαίνει διερμηνεία ενός διαλόγου (στα πλαίσια μίας συνέντευξης, ακρόασης δικαστηρίου, διαπραγμάτευσης, ανάκρισης, μιας συζήτησης για την επίλυση ή αποκατάσταση προβλημάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, κτλ) μεταξύ ενός προσώπου σε θέση εξουσίας ή ενός ιδιώτη και ενός πελάτη. Η διερμηνεία είναι διαδοχική ή ταυτόχρονη. Οι διάφορες περιστάσεις συναλλαγής μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μονολόγους (όπως παρουσιάσεις, διαλέξεις, λόγους, γνωστοποιήσεις, κτλ). Οι διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι πρόσωπα που λειτουργούν ως διερμηνείς στις παραπάνω καταστάσεις.

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (ΚΔΕΣ)

Πλαίσιο εφαρμογής

1. Ο ΚΔΕΣ αφορά και δεσμεύει τους/τις επαγγελματίες διερμηνείς που είναι μέλη του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
2. Ο συγκεκριμένος κώδικας διατελεί σε αρμονική σχέση με την κείμενη νομοθεσία και υπάγεται στις επιταγές των επιμέρους νόμων του ελληνικού κράτους. Εφόσον αναγνωρίζεται διάσταση κάποιου άρθρου του ΚΔΕΣ με την αντίστοιχη νομοθεσία, υπέρτερη αρχή αποτελεί ο νόμος και οι διερμηνείς υπακούνε σε αυτόν.
3. Οι επιμέρους πτυχές της Επαγγελματικής Συμπεριφοράς όπως αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα εξειδικεύονται στις «Συνθήκες Εργασίας» οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΔΕΝΓ.
4. Ο ΚΔΕΣ εφαρμόζεται σε συνθήκες διερμηνείας τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.
5. Πελάτες των επαγγελματιών διερμηνέων ορίζονται άτομα Κωφά/Βαρήκοα/τυφλοκωφά ή ακούοντα, των οποίων το γλωσσικό προφίλ μπορεί να ποικίλλει (ΕΝΓ/ΝΕ ή ενδιάμεσα στάδια διαγλώσσας).

1. Εχεμύθεια

Οι διερμηνείς τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών που προκύπτουν τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της διερμηνείας και σε καμία περίπτωση δεν κάνουν χρήση αυτών για προσωπικό όφελος.

Ειδικότερα:

1.1 Κάθε διερμηνεία έχει διαφορετικό βαθμό εχεμύθειας, ανάλογα με την περίσταση. Καθήκον των διερμηνέων είναι να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τον διαφορετικό αυτόν βαθμό.
1.2 Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διερμηνείς γίνονται μάρτυρες περιστατικών διακύβευσης της σωματικής ακεραιότητας ιδίων ή τρίτων ή απόπειρας αυτοκτονίας, οπότε και μπορούν να προβούν σε αναφορά ή/και καταγγελία αυτών.
1.3 Στην περίπτωση που δικαστικές ή αστυνομικές αρχές απαιτούν κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένη περίσταση διερμηνείας ή προσωπικών δεδομένων πελατών τους, οι διερμηνείς υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες.
1.4 Η πληροφόρηση που παρέχεται στους/στις διερμηνείς στο πλαίσιο της διερμηνείας (πχ. υλικό προετοιμασίας, διαφάνειες παρουσίασης, ομιλίες, κ.ά.) δεν αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης και χρήσης για προσωπικό όφελος.
1.5 Οι διερμηνείς μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες που έμαθαν στο πλαίσιο μίας διερμηνείας μόνο σε επίπεδο εμπιστευτικό (πχ. μέντορας/επόπτης-ρια διερμηνείας/ διερμηνέας σε συνεργασία με συνάδελφο/ εκπαιδευτής-ρια με εκπαιδευόμενο-η διερμηνέα).

2. Επαγγελματισμός

Οι διερμηνείς κατέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται και προϋποτίθενται σε κάθε περίσταση διερμηνείας παραμένοντας ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις που αφορούν την κοινότητα των Κωφών, τη γλώσσα και το επάγγελμά τους. Παράλληλα, συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει σε κάθε περίσταση τόσο ως προς τη στάση τους όσο και ως προς την εμφάνισή τους.

Ειδικότερα, οι διερμηνείς:

2.1 Παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξαρτήτως προσωπικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων που αφορούν κάθε πελάτη (φυλή, χρώμα, εθνικότητα, φύλο, θρησκεία, ηλικία, τύπος και βαθμός αναπηρίας, σεξουαλικός προσανατολισμός, κ.ά.)
2.2 Δεν αναλαμβάνουν διερμηνείες για τις οποίες αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις.
2.3 Μελετούν τις ανάγκες/προτιμήσεις του πελάτη και το θέμα της διερμηνείας πριν την περίσταση, ενώ αξιολογούν και επανακαθορίζουν τις παραμέτρους κατά τη διάρκεια αυτής.
2.4 Προετοιμάζουν τις συνθήκες διερμηνείας αναζητώντας τα αρμόδια υπεύθυνα άτομα, ώστε να προβλεφθούν προσαρμογές που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση της περίστασης.
2.5 Λαμβάνουν υπόψη την περίσταση διερμηνείας, ώστε να επιμεληθούν με τρόπο κατάλληλο την εμφάνισή τους και να επιτύχουν μία διακριτική παρουσία. Ειδικότερα, ως κατάλληλα χαρακτηρίζονται τα ρούχα που είναι μονόχρωμα και μη γυαλιστερά, σε αποχρώσεις που καθιστούν ευδιάκριτα τα χέρια. Γενικότερα, οι διερμηνείς εξασφαλίζουν ότι ο νοηματικός τους χώρος δεν παρακωλύει την απερίσπαστη πρόσβαση του Κωφού στις γλωσσικές παραγωγές (επιλογή μακιγιάζ, χρώμα και μήκος νυχιών, φροντίδα περιστοματικού χώρου, απουσία κοσμημάτων και αξεσουάρ, κ.ά.).
2.6 Μεταφέρουν το μήνυμα στην πληρότητά του με ακρίβεια, δίνοντας έμφαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο πνεύμα του ομιλητή. Χρησιμοποιούν γλώσσα που είναι κατανοητή από τον πελάτη, τροποποιώντας εφόσον κριθεί απαραίτητο το επίπεδο ύφους, το λεξιλόγιο και τη συνθετότητα των δομών. Αυτοδιορθώνονται, όταν αντιλαμβάνονται ότι έχουν υποπέσει σε σφάλμα, με τρόπο διακριτικό και γρήγορο.
2.7 Ζητούν υποστήριξη για τη σωστή και πετυχημένη μεταφορά του μηνύματος στις περιπτώσεις που αναγνωρίζουν την ανεπάρκειά τους σε μία απαιτητική περίσταση διερμηνείας, όπως πχ. πελάτης-χρήστης ξένης νοηματικής γλώσσας, πελάτης-χρήστης καμίας επίσημης γλώσσας, πελάτης με συνοδή αναπηρία που καθιστά περίπλοκη την περίσταση διερμηνείας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να προέρχεται από συνάδελφο διερμηνέα ή Κωφό διαμεσολαβητή.

3. Στάση/Συμπεριφορά

Βασική παράμετρο της συμπεριφοράς αποτελεί η αποφυγή ενεργειών που θα οδηγήσει σε σύγκρουση ρόλων ή συμφερόντων.

Ειδικότερα, οι διερμηνείς:

3.1 Τηρούν ουδετερότητα και αμεροληψία, δεν συμβουλεύουν και δεν εκφράζουν προσωπική γνώμη πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περίστασης διερμηνείας σε κανένα από τα μέλη αυτής
3.2 Συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν στο πλαίσιο της περίστασης διερμηνείας και ενημερώνουν τα αρμόδια άτομα στην περίπτωση που αντιλαμβάνονται σύγκρουση με τον ΚΔΕΣ αναζητώντας λύσεις.
3.3 Αρνούνται την ανάθεση, εφόσον η περίσταση μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της σωματικής, πνευματικής ή συναισθηματικής τους υγείας.
3.4 Αρνούνται ανάθεση που συγκρούεται με τα συμφέροντά τους (προσωπικά, οικονομικά, επαγγελματικά) και αποκαλύπτουν σε πελάτη τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που ανακύπτουν σε μία περίσταση διερμηνείας.
3.5 Αρνούνται αναθέσεις για τις οποίες είναι προκατειλημμένοι ως προς τη θεματολογία ή/και τα πρόσωπα που συμμετέχουν (για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, φυλετικούς, εθνοτικούς, πολιτικούς κ.ά.) με αποτέλεσμα να απειλείται η αντικειμενικότητα της διερμηνείας.
3.6 Σέβονται τις προτιμήσεις και επιλογές των πελατών τους αναφορικά με τις παραμέτρους της διερμηνείας. Ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις/ανάγκες των πελατών ως προς τη χρήση της γλώσσας προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις γλωσσικές τους παραγωγές, εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση του πελάτη σε επιλογές στις οποίες προβαίνουν, διασφαλίζουν την πρόσβαση του πελάτη στην περίσταση επικοινωνίας εξασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων στην ισότιμη μεταχείριση και δεν παρεμποδίζουν/περιορίζουν την αλληλεπίδραση του πελάτη με τους συμμετέχοντες στην περίσταση διερμηνείας.

4. Επαγγελματικές Πρακτικές

Οι διερμηνείς υπακούν σε ηθικές αρχές, οι οποίες υπαγορεύουν τον επαγγελματικό τρόπο συμπεριφοράς τους. Ως επαγγελματίες απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αμοιβή που αντιστοιχίζεται με τις προδιαγραφές της εργασίας και συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς και κατάλληλες.

Ειδικότερα, οι διερμηνείς:

4.1 Παρουσιάζουν με ακρίβεια και ορθότητα τα προσόντα τους, όταν τους ζητούνται.
4.2 Τηρούν απαρέγκλιτα τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις, εφόσον δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις και παράμετροι που έχουν συμφωνηθεί.
4.3 Ενημερώνουν έγκαιρα για τυχόν καθυστέρηση ή πλήρη αδυναμία να παρευρεθούν σε περίσταση διερμηνείας που έχουν αναλάβει.

4.4 Έχουν το δικαίωμα να ξεκουράζονται στην περίπτωση διερμηνειών μακράς διαρκείας. Οι παύσεις ξεκούρασης/διαλείμματα συναρτώνται από την περίσταση.
4.5 Διατηρούν το δικαίωμα να διακόπτουν τη διερμηνεία, εφόσον οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ασφαλείς (υγειονομικά, σωματικά ή ψυχικά), γεγονός που μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της απόδοσής τους.
4.6 Χρεώνουν δίκαια και λογικά τις υπηρεσίες τους και χειρίζονται τη διαδικασία της αποπληρωμής με συνετό και επαγγελματικό τρόπο.
4.7 Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών είναι προαιρετική και αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση και όχι σαν αναμενόμενη τακτική, ακολουθεί δε τον ΚΔΕΣ.

5. Σεβασμός προς τις/τους συναδέλφους

Οι διερμηνείς σέβονται τους/τις συναδέλφους τους ως προσωπικότητες και ως άτομα που αναλαμβάνουν έναν επαγγελματικό ρόλο. Σε ποικίλες και πολυάριθμες περιστάσεις διερμηνείας αναμένεται να λειτουργήσουν από κοινού και ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους συνδέεται με τον τρόπο και το επίπεδο της συνεργασίας τους.

Ειδικότερα, οι διερμηνείς:

5.1 Διατηρούν στοιχειώδη ευγένεια προς τους/τις συναδέλφους επαγγελματίες αλλά και προς τους/τις μαθητευόμενους/ες διερμηνείς.
5.2 Συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας (συνεργατική διερμηνεία) παρέχοντας υποστήριξη με επαγγελματικό και ευγενικό τρόπο τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια της διερμηνείας παρέχοντας συνεπή ανατροφοδότηση (feedback).
5.3 Προσεγγίζουν με διακριτικότητα συναδέλφους για να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις ηθικού/επαγγελματικού χαρακτήρα και αναζητούν τρόπους διευθέτησής τους.
5.4 Προβαίνουν σε αναφορά παραβιάσεων του ΚΔΕΣ (σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία), εφόσον ο/η συνάδελφος υποπίπτει επαναλαμβανόμενα σε αυτές και αρνείται να συμμορφωθεί. Λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα στην περίπτωση που οι παραβιάσεις βλάπτουν πελάτες/συναδέλφους ή τον επαγγελματικό ρόλο εν γένει.
5.5 Βοηθούν και ενθαρρύνουν τους/τις συναδέλφους τους παρέχοντας συμβουλές ή καθοδήγηση, εφόσον τους ζητηθεί.
5.6 Εξασφαλίζουν τη συναίνεση των συναδέλφων τους, εφόσον προκρίνουν μία επιλογή που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.

6. Επαγγελματική Πρόοδος

Οι διερμηνείς υποχρεούνται σε συνεχή επαγγελματική πρόοδο, διατηρώντας και ενισχύοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσα από συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Ειδικότερα, οι διερμηνείς:

6.1 Λαμβάνουν μέριμνα για το υψηλό επίπεδο των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Παρακολουθούν συνέδρια και επαγγελματικά εργαστήρια
β. Δεν απορρίπτουν ευκαιρίες για επιτήρηση (πχ. θεσμός του μέντορα) και καθοδήγηση
γ. Συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες της κοινότητας των Κωφών
6.2 Ενημερώνονται για εξελίξεις και νέες κατευθυντήριες οδούς που αφορούν το επάγγελμά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αθήνα Ιανουάριος 2023

Τα χαρακτηριστικά ενóς επαγγελματία διερμηνέα είναι πολλά και απαριθμώντας τα κανείς μετά απó λίγο η λίστα αρχίζει να μοιάζει με Χρυσó Κανóνα.
Οι διερμηνείς έχουν κάθε δικαίωμα στην προσωπικóτητά τους, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βοηθούν το επάγγελμα και προπάντως τον ίδιο τον επαγγελματία στην διεκπεραίωση της διερμηνευτικής διαδικασίας.
Οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να έχουν διακριτική παρουσία και σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται με εμφάνιση που προκαλεί το ενδιαφέρον και αποσπά την προσοχή. Ειδικóτερα:
➢ Τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά, συμπαγή (óχι ακάλυπτα μέρη του σώματος), άνετα και κατάλληλα για κάθε περίσταση διερμηνείας.
➢ Να είναι μονόχρωμα σε ματ (óχι γυαλιστερά) χρώματα μαύρο, σκούρο πράσινο, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε. Το καλοκαίρι αν ο διερμηνέας είναι ηλιοκαμένος μπορεί να φορέσει ρούχα σε χρώματα λευκó, γαλάζιο, ανοικτó πράσινο.
• ΟΧΙ ρούχα διάφανα, γυαλιστερά, ιριδίζοντα ή φωσφορίζοντα.
• ΟΧΙ ρούχα με εξώγαζες ραφές (που ξεχωρίζουν πάνω στο ύφασμα).
• ΟΧΙ ρούχα με κουμπιά μεγάλα, με έντονα χρώματα γυαλιστερά και στρας.
• ΟΧΙ σορτς, αμάνικα μπλουζάκια ή αμάνικα φορέματα.
• ΟΧΙ μπλούζες, πουλóβερ και φορέματα με μεγάλα (βαθιά) ντεκολτέ.
• ΟΧΙ πουκάμισα με ανεβασμένα (γυρισμένα) μανίκια.
• ΟΧΙ σαγιονάρες, πολύχρωμα παπούτσια.
• ΟΧΙ καπέλα.
• ΟΧΙ φουλάρια, μαντήλια στο λαιμó, πασμίνες με σχέδια, γραβάτες πολύχρωμες και με πολύπλοκα σχέδια.
• ΟΧΙ μακριά και γυαλιστερά σκουλαρίκια, μεγάλα ρολóγια, βραχιóλια περιδέραια, πολύχρωμα λουράκια, δακτυλίδια με μεγάλες πέτρες και στρας.
➢ Επιτρέπονται: Μικρά διακριτικά σκουλαρίκια, βέρα ή δαχτυλίδι,
θρησκευτικóς σταυρóς και ρολóι χωρίς μεταλλικó λουράκι.
• ΟΧΙ καρφίτσες στα σακάκια ή μαντήλι στο αντρικó σακάκι.
• ΟΧΙ γυαλιά με μεγάλους έγχρωμους ή γυαλιστερούς σκελετούς και χωρίς φακούς «καθρέφτες». Να είναι καλά στερεωμένοι στα αυτιά (να μην πέφτουν).
• ΟΧΙ μάσημα τσίχλας.
➢ Μαλλιά καθαρά περιποιημένα χωρίς περίτεχνα χτενίσματα που καλύπτουν το πρóσωπο και χωρίς αξεσουάρ (πολύχρωμες στέκες, τσιμπιδάκια, κορδέλες, κ.λπ.).
➢ Νύχια περιποιημένα, óχι μακριά και βαμμένα με έντονα χρώματα.
➢ Μουστάκι, γένια αν υπάρχουν να είναι περιποιημένα με «καθαρή» την περιοχή γύρω απó τα χείλη, για να είναι εφικτή η χειλεανάγνωση απó τους Κωφούς πελάτες.
➢ Μακιγιάζ διακριτικó. Προσοχή στο κραγιóν.
➢ Είμαστε προσεκτικοί στη στάση του σώματός μας: Δεν καθóμαστε σταυροπóδι, δεν κουνάμε τα πóδια μας μπρος πίσω, δεν τα απλώνουμε ούτε τα ανοίγουμε.
➢ Αν δουλεύουμε σε εξέδρα προσέχουμε το μήκος της φούστας ή του φορέματος. Προτιμóτερο το παντελóνι (ανάλογα με την περίσταση διερμηνείας πάντα).
➢ Αν πρέπει να φοράμε ονομαστική κάρτα την τοποθετούμε σε σημείο δεξιά ή αριστερά στα ρούχα μας στο ύψος της ζώνης μας.
➢ Δεν κάνουμε διερμηνεία κρατώντας τσάντα ή έχοντάς την
περασμένη στον ώμο μας.
➢ Ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνισή μας σε δικαστικές και
θρησκευτικές διερμηνείες.
➢ Σε θεατρικές διερμηνείες είναι πιθανóν ο διερμηνέας να συμμετέχει με ρούχα πάντα μονóχρωμα αλλά σε χρώματα και σχεδιασμó που ακολουθεί τα κουστούμια της παράστασης.
➢ Στις τηλεοπτικές διερμηνείες ενδεχομένως να φορεθούν απó γυναίκες διερμηνείς και σακάκια μονóχρωμα με άλλα χρώματα πλην των παραπάνω αναγραφóμενων τα οποία ταιριάζουν στο φóντο που χρησιμοποιεί το τηλεοπτικó κανάλι. Επίσης το μακιγιάζ είθισται να είναι πιο έντονο για τεχνικούς λóγους. H εμφάνιση του διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας οφείλει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ανεμπóδιστη θέαση των κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου. Βασική αρχή της επιλογής του χρώματος των ενδυμάτων είναι να βρίσκονται σε αντίθεση με το χρώμα του δέρματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο φóντο για τα χέρια. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη δυσχεραίνει τη θέαση των εκφράσεων του προσώπου. Οι μεγάλοι σκελετοί γυαλιών δεν ενδείκνυνται για περιστάσεις τηλεοπτικής διερμηνείας.
Ο Ενδυματολογικóς Κώδικας ισχύει για óλες τις περιστάσεις διερμηνείας και εφαρμóζεται απó óλα τα μέλη του Σωματείου. Προσαρτάται στον Κώδικα Δεοντολογίας με απóφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2010.

HANDS UP AGENCY
Λίστα συμβαλλόμενων διερμηνέων
Η λίστα συμβαλλόμενων διερμηνέων ανανεώνεται διαρκώς, με νέους συνεργάτες σε όλο και περισσότερες πόλεις!

ΑΘΗΝΑ

Σπούδασε Εργοθεραπεία στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Από το 2009 εργάζεται ενεργά στον παιδιατρικό τομέα και έχει εξειδίκευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, καθώς και σε άλλες ποικίλες μεθόδους και προσεγγίσεις που απευθύνονται σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Από το 2018 εργάζεται ως Εργοθεραπεύτρια σε δημόσιο ειδικό σχολείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες εφήβων με Αναπτυξιακές Διαταραχές, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down και Κώφωση. Εθελοντικά συμμετέχει σε δράσεις που διοργανώνονται από τους διάφορους φορείς της Κοινότητας Κωφών-Βαρήκοων και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με κεντρικό θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την Κοινότητα των Κωφών. Πλέον αποτελεί επίσημος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ. Επίσης, εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής.

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών από όπου αποφοίτησε με «Άριστα». Πραγματοποίησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μεταπτυχιακές σπουδές στο Gallaudet University των Η.Π.Α. και απέκτησε προδιδακτορικό τίτλο σπουδών στην Εκπαίδευση των Κωφών (Advanced Master in Education: Deafness). Είναι ενεργή εικαστικός και διδάσκει στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη και ιδρύτρια της Μονάδας Προσβάσιμης Εκπαίδευσης για τους/τις Φοιτητές/τριες και Αποφοίτους με Αναπηρία/Χρόνιες Παθήσεις/Μαθησιακές Δυσκολίες της Α.Σ.Κ.Τ. Στα πλαίσια των δράσεων της Μονάδας συνεργάζεται με πολλούς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά/ή και ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε πλείστα ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιστημονική συνεργάτιδα.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. και διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1986. Εργάζεται ως διερμηνέας Ε.Ν.Γ. στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίας Παρασκευής για Άτομα με Αναπηρία, στο Πρόγραμμα Relay Service και στο Πρόγραμμα των δια Ζώσης Διερμηνειών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών καθώς και στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Το 1999 διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια του 1ου Φεστιβάλ Κωφών. Ασχολείται ερευνητικά με τη διδακτική της τέχνης σε άτομα με αναπηρία, με ζητήματα προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και με τις σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης εικαστικού έργου που άπτονται της έννοιας της αναπηρίας και της ετερογένειας.

Σπούδασε σε Ιδιωτική Σχολή ως Βρεφονηπιοκόμος. Είναι παιδί κωφών γονέων (Coda). Έχει εργαστεί ως Διερμηνέας Ε.Ν.Γ σε Σχολή Νοηματικής Γλώσσας στην Πάτρα και σε σωματεία κωφών (2016) και έχει διατελέσει εκπαιδεύτρια σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργάνωσε το Ε.Ι.Κ σε ειδικές ομάδες (π.χ ομάδα της ΕΛ.ΑΣ). Από το 2018 εργάζεται πλέον στην Αθήνα καθώς συνεργάζεται με την Ο.Μ.Κ.Ε, για προσωπικές κι άλλου τύπου διερμηνείες, και με το Ε.Ι.Κ ως διερμηνέας στην Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως διερμηνείας (Relay services).

Παρουσιάζει το Νοηματικό Δελτίο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και εργάζεται ως εκπαιδεύτρια Νοηματικής Γλώσσας σε τμήματα ακουόντων μαθητών. Ως επαγγελματίας διερμηνέας έχει αναλάβει διερμηνείες σε διάφορους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς και διερμήνευσε σε σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες, πολιτικές ομιλίες και τηλεοπτικά spots
πολιτικών κομμάτων.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάζεται ως διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2009. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς κάνοντας προσβάσιμες τις ομιλίες και εκδηλώσεις τους. Είναι επίσημη συνεργάτης – Διερμηνέας της θεατρικής ομάδας Κωφών “Τρελά Χρώματα”. Εργάζεται από το 2017 στην γραμματεία του προγράμματος διερμηνείας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, καθώς και ως μία από τους συμβεβλημένους διερμηνείς του ίδιου προγράμματος δια ζώσης αλλά και εξ’ αποστάσεως διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα (Relay Service). Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, καθώς έχει συνεργαστεί με το ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ Πρίσμα+, το Channel 9 και το κανάλι Alpha στο ειδικό δελτίο ειδήσεων στη Νοηματική, ως παρουσιάστρια – Διερμηνέας. Η ίδια έχει παρακολουθήσει μια σειρά συνεδρίων και ημερίδων εξειδικευμένα στην ειδική αγωγή και τη Νοηματική Γλώσσα.

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Από το 2006 συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικά ιδρύματα στον τομέα της επιμέλειας κειμένων, ενώ από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων στο αντικείμενο της διερμηνείας, ενώ το 2009 παρακολούθησε ετήσιο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (του ΕΚΠΑ), αποκτώντας εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Έχει συνεργαστεί με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ενώ παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε ποικίλους τομείς, όπως πολιτικές ομιλίες, επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, αθλητικές διοργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και άλλες εκπαιδευτικές δομές (Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολεία κωφών-βαρήκοων), καθώς και σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Asia-Europe Meeting, του European Forum of Sign Language Interpreters). Η τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2008 στον σταθμό CHANNEL 9 και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το PRISMA, αποδίδοντας στη νοηματική εκπομπές ευρείας θεματολογίας. Από το 2009 εργάζεται στην ΕΡΤ, όπου παρουσιάζει το ωριαίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος  Μεταπυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην κώφωση, σχετικά με την Αυτοεκτίμηση Κωφών/ Βαρήκοων ατόμων καθώς και την Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Κωφών/Βαρήκοων Παιδιών Σχολικής Ηλικίας.  Έχει παρουσιάσει ερευνητική εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Εργάζεται ως σχολική ψυχολόγος από το 2015 σε δημόσια – ειδικά και γενικά- σχολεία (π.χ. Ειδικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κωφών/Βαρηκόων Αργυρούπολης). Από το 2014 εργάζεται ως  Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, συνεργαζόμενη με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Από το 2016 εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα  έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων και οργανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το TEDx Athens, το TEDx Kids, το Athens Comedy Festival (stand up comedy), το ILGA Europe και το Athens Pride, στο οποίο διερμηνεύει από το 2015 τα καλλιτεχνικά δρώμενα, με  την παράλληλη απόδοση των τραγουδιών στη νοηματική γλώσσα. Έχει αναλάβει διερμηνείες σε πολιτικές ομιλίες, σε συνέδρια και ημερίδες ποικίλων θεματολογιών, σε Ανώτατά και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Αθηνών στις σχολές Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα « Εμπορίας και Διαφήμισης» κι εργάζεται από το 2006 στο τμήμα λογιστηρίου ιδιωτικής εταιρείας . Στα πλαίσια πρακτικής εργάζεται ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής. Ταυτόχρονα συμμετέχει εθελοντικά σε διάφορες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών, παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη Νοηματική Γλώσσα κι εργάζεται στην εκπαίδευση παιδιών κωφών γονέων με στόχο πάντα την επικοινωνία και τη προσβασιμότητα.

Αποτελεί πλέον επίσημος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας. Έχει Postgraduate Certificate στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του City της Αγγλίας. Έχει εκπαιδευτεί στη συστημική ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Από το 2007 εργάζεται στο Διεθνές Κέντρο Σπουδών ως ψυχολόγος και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.

Είναι διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το 2010 και μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στα προγράμματα δια ζώσης διερμηνείας. Εργάζεται ως Διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής της Αγίας Παρασκευής από το 2014. Έχει εργαστεί για κάποιους μήνες στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας (Relay Service) το 2021. Εργάζεται ως διερμηνέας στον ΟΑΕΔ. Κ.Ε.Κ – Α.Μ.Ε.Α Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2022.

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής από το 2002 ενώ από το 2004 ασχολείται με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές όλων των ηλικιών. Υπήρξε Εργαστηριακή Συνεργάτιδα του ΤΕΙ Αθηνών (2006- 2009) και συμμετείχε σε Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων Κωφών. Από το 2008 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι μόνιμη εκπαιδευτικός του Ειδικού Γυμνασίου/ Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων της Αργυρούπολης. Ως Διερμηνέας ΕΝΓ συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Έχει απασχοληθεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σεμινάρια, σε ημερίδες, συνέδρια, παιδικό θέατρο και πολιτικές ομιλίες, καθώς και σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανάγκες του EUD (European Union of the Deaf) και του EDF (European Disability Forum). Οι γλώσσες εργασίας στις οποίες διερμηνεύει αμφίδρομα είναι η ομιλούμενη ελληνική γλώσσα, η ομιλούμενη αγγλική γλώσσα και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του European Forum of Sign Language Interpreters και υποψήφιο μέλος της ΑIIC (International Association of Conference Interpreters).

Σπούδασε Γαλλική φιλολογία και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το 2008. H τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2010 μέχρι και σήμερα στο Star channel ως αντικαταστάτρια – παρουσιάστρια του ειδικού δελτίου ειδήσεων, και έχει συνεργαστεί επίσης με το Prisma, και το ΣΚΑΪ. Έχει εργαστεί ως διερμηνέας σε θεατρικές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε πολλά άλλα θέατρα της Αθήνας. (Φιλουμένα Μαρτουράνο, Σρεκ, Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, Οδύσσεια, Ιλιάδα, ποιος ανακάλυψε την Αμερική, Interview, Standup comedy κα). Παράλληλα εργάζεται και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Services) του εθνικού ιδρύματος κωφών. Τον Ιούλιο του 2017 εργάστηκε ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών στη Σαμψούντα της Τουρκίας, ενώ τον Ιούλιο του 2018 ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ νέων κωφών που έγινε στο Πανεπιστήμιο Gallaudet (Washington,USA). Από το 2011 συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Διερμηνέων (EFSLI) κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το επάγγελμα του διερμηνέα και τη Νοηματική Γλώσσα. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ Αθηνών καθώς και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Εργάστηκε σε project για το Εθνικό Θέατρο Κωφών της Γερμανίας (DGT) καθώς και στην γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στα πλαίσια του πανελλήνιου προγράμματος διερμηνείας.

Αποφοίτησε από το τμήμα ‘’Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής’’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι κάτοχος πτυχίου με τίτλο Ειδική Αγωγή και Δια Βίου Μάθηση. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Ειδικό Σχολείο κωφών και βαρήκοων Πανοράματος και ασχολήθηκε με την παρατήρηση, αξιολόγηση και διαμόρφωση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε κωφά παιδιά. Από το 2019 ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών με ιδιαιτερότητες σε ΙΒ σχολεία και είναι πλέον επίσημη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων είναι: ‘’Εισαγωγή στη δομή και τις μορφές της Ε.Ν.Γ’’, ‘’Βασικές αρχές και καλές πρακτικές επικοινωνίας με κωφά και βαρήκοα άτομα’’, ΄΄Προκλήσεις και προοπτικές στη σύγχρονη κοινωνία για τα άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα’’ και ‘’Dreams don’t care barriers,,.

Ακολούθησε σπουδές σχετικές με την εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων μαθητών, εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1999. Συνεργάστηκε με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στα πλαίσια του προγράμματος διερμηνείας και ως διερμηνέας στον ΟΑΕΔ. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ. Παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ενώ επί πολλά έτη συνεργάστηκε με το ψηφιακό κανάλι PRISMA, παρουσιάζοντας προγράμματα και εκπομπές με παράλληλη απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα.

Ασχολήθηκε με τον τομέα της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας. Ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, εργάζεται από το 2006 σε συνεργασία με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ανάμεσα σε αυτούς η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, μιας και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα από το 2006, ως μόνιμη παρουσιάστρια στο Channel 9, ενώ εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε τηλεοπτικά προγράμματα σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας, αναλαμβάνοντας την παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας -στο οποίο διετέλεσε και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου- και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών.

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Ακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις Διεθνείς σχέσεις και Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Το 2019 εξελέγη Πρόεδρος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ το 2020 Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών. Έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια σε σχέση με την Κώφωση και την διερμηνεία στη Νοηματική, αλλά και σε ειδική εκπαίδευση πάνω στην οπτικοακουστική μετάφραση, όπως: ειδικός υποτιτλισμός για Κωφούς και Βαρήκοους και ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης. Συμμετείχε ως μέντορας σε κοινωνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις του 6ου κύκλου του προγράμματος egg. Γνωρίζει Αγγλικά και Ρωσικά, είναι κάτοχος πιστοποίησης του συστήματος γραφής κι ανάγνωσης των τυφλών Braille και υπήρξε για πολλά χρόνια αθλητής πολεμικών τεχνών. Το Σεπτέμβριο του 2019 εξέδωσε το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο και το 2020 το πρώτο προσβάσιμο παραμύθι για κωφά και τυφλά παιδιά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται ως διερμηνέας με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο του Coordinator στο πανευρωπαϊκό συνέδριο της efsli, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, ενώ για το 2023 είναι ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής για το ίδιο συνέδριο στην Θεσσαλονίκη.

Απόφοιτος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός σε Έργα Υποδομής και παιδαγωγική πιστοποίηση προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ. Επίσης από το 2013 είναι και επίσημη διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και μέλος της ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Από το 2001 συμμετέχει ενεργά στη κοινότητα των Κωφών Πάτρας. Το 2007, ξεκινά να διευθύνει μια νέα σχολή Ελληνικής Νοηματικής με επιτυχία, από όπου και πήρε πολλά εφόδια γνωστικά, αλλά και προσωπικά. Το 2008 αναλαμβάνει να κάνει πρακτική πάνω στη διδασκαλία της Νοηματικής σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Το 2009 αναλαμβάνει να λειτουργήσει το παράρτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στην Πάτρα καλύπτοντας τις ανάγκες διερμηνείας σε Πελοπόννησο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αγρίνιο. Παράλληλα ξεκινά συνεργασία με την μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ιατρών την Helmsic για την ευαισθητοποίηση των υποψήφιων γιατρών όσον αφορά τους Κωφούς και τη φυσική τους γλώσσα. Το 2011 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων κωφών και ακουόντων στη Γαλλία και τις επόμενες δύο χρονιές, εφόσον ανακαλύπτει το ταλέντο της να επικοινωνεί διεθνώς με Κωφούς, εκπροσωπεί και συνοδεύει την ομάδα της Ελλάδας στη Τσεχία, υπεύθυνη σε Projects (theatrical and culture projects) του προγράμματος. Αγαπημένη φράση: “Αφθονία δεν είναι πόσα έχεις αλλά, πόσα μπορείς να μοιραστείς”.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) και του Ευρωπαϊκού φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI). Εργάζεται από το 2013 στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και από το 2015 ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής. Από το 2015 συνεργάζεται με το Pride Athens καλύπτοντας το καλλιτεχνικό κομμάτι των παρουσιάσεων κάνοντας το προσβάσιμο με ταυτόχρονη διερμηνεία στα τραγούδια αλλά και σε όλα τα δρώμενα της βραδιάς και ειναι μία από τους επίσημους – συμβεβλημένους διερμηνείς της ΛΟΑΤ ΑμεΑ. Επιπρόσθετα έχει συνεργαστεί με φορείς τόσο εγχώριους όσο και του εξωτερικού, όπως το TED-x KIDS, το TED-x Athens και την ILGA Europe. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο της υπεύθυνης εγγραφών στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της EFSLI, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Σπούδασε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθηνών Κοινωνική Λειτουργός και από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Το 2006 παρακολούθησε σεμινάριο 400 ωρών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Συμμετείχε σε όλα τα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώθηκαν στη χώρα μας και αφορούν τη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το 2008 και μετά (δικαστική διερμηνεία, διερμηνεία – σύγχρονες τάσεις, άτομα με προβλήματα ακοής και κατάρτιση στην ΕΝΓ κ.α.). Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε διάφορες περιστάσεις όπως συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (European Disability Forum, European platform against poverty and social exclusion, European Parliament, Polish Disability Forum) επιστημονικές ημερίδες, πολιτικές ομιλίες, πανεπιστήμια, κέντρα ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI) και του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) του οποίου διετέλεσε μέλος από το 2015 έως το 2017. Παρουσιάζει δελτία ειδήσεων για κωφούς/ βαρήκοους από το 2008 ενώ από το 2016 εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας από το 2016 και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / εκπαιδευτής ενηλίκων.
Συνεργάζεται με την ΟΜΚΕ και το Εθνικό Ίδρυμα κωφών και διετέλεσε ταμίας στο Σωματείο Διερμηνέων ΕΝΓ. Φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί επίσης είναι: ΜΕΧΟΧΟ, ΩΝΑΣΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, TEDX, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS SPORT – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CHED / 2020-2022 κ.α.

Σπούδασε λογιστικά και εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1996. Στην πολυετή εμπειρία του συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με φορείς όπως το Θέατρο Κωφών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και Εθνικό ίδρυμα κωφών, ενώ παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα του τηλεοπτικού σταθμού Star Channelαπό το 1998. Εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε ποικίλα προγράμματα και εκπομπές, ενώ από το 2014 έχει αναλάβει την εκπαίδευση νέων διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ και ανέλαβε και χρέη Γενικού Γραμματέα. Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2016 με θέματα διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα, είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του συνεδρίου.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 2013.
Συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών τόσο σε διά ζώσης διερμηνείες όσο και εξ’ αποστάσεως (Relay Service).
Η τηλεοπτική εμπειρία ξεκίνησε το 2014 από τον AlphaTv και το Mega Channel, συνεχίστηκε με το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, και σήμερα παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική του MegaTv από την αρχή της επαναλειτουργίας του.
Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο κανάλι της Βουλής, σε συνέδρια, πολιτικές ομιλίες, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ημερίδες και άλλους φορείς.
Αποδίδει στην Ε.Ν.Γ. θεατρικές παραστάσεις, ενδεικτικά: «Φιλουμένα» με την Ελένη Ράντου, «Ο θεός της σφαγής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, «Άγριος Σπόρος» με τον Τάκη Σπυριδάκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» και έχει ασχοληθεί στην εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας με το θέμα της «Επαγγελματικής Αυτό-αποτελεσματικότητας και Εργασιακής Λειτουργικότητας των ατόμων με Κώφωση ή Βαρηκοΐα». Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και ασχολείται με τη διδασκαλία ακουόντων και Κωφών μαθητών. Έχει πάρει μέρος εθελοντικά σε διάφορες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών στη Θεσσαλονίκη και έχει παρακολουθήσει ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια με κεντρικό θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την Κοινότητα των Κωφών. Αποτελεί πλέον επίσημη διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Από το 2002 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ είναι διευθυντής και εκπαιδευτής υποψήφιων διερμηνέων στην σχολή Sign me in your life (Smiyl) στην Θεσσαλονίκη. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για την περαιτέρω επιμόρφωσή του (π.χ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Συμμετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία : Διεθνείς Προοπτικές», 1ο Forum Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ανοικτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας» κ.α.) , ενώ είναι ενεργό μέλος σε πολλές ομάδες κοινωνικών δράσεων.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Νοηματικής γλώσσας από το 2014. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και εργάζεται από το 2009 στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ) στη Θεσσαλονίκη. Από το 2014 εργάζεται στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, το 2016 εργάστηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών ενώ έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη διερμηνεία εκπαιδευτικών βίντεο στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας». Εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στην 1η ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη από το 2016 ενώ έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς όπως το Μέγαρο μουσικής και το Τελόγλειο Ίδρυμα. Συμμετέχει ως διερμηνέας σε events και σεμινάρια όπως το Tedx Ηρακλείου το 2015.

Σπούδασε Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Από το 2015 εργάζεται σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ειδική παιδαγωγός σε Αθήνα και πλέον στη Θεσσαλονίκη. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και τις ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εργάστηκε για δύο χρόνια στο ειδικό σχολείο Κωφών-Βαρηκόων της Πεύκης στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να έχει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών. Εθελοντικά συμμετέχει σε δράσεις που διοργανώνονται από τους διάφορους φορείς της Κοινότητας Κωφών-Βαρήκοων. Πλέον αποτελεί επίσημος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ. Εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας-Χορτιάτη.

Απόφοιτη του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ επί του παρόντος φοιτεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», όπου ασχολείται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πάνω σε ζητήματα διερμηνείας Νοηματικών Γλωσσών. Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Γερμανικά, έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε ποικίλες δράσεις σχετιζόμενες με την κοινότητα των Κωφών και την Νοηματική Γλώσσα και έχει αναλάβει διερμηνείες σε ποικίλα περιβάλλοντα. Πρόσφατα συμμετείχε στο Συνέδριο της EFSLI που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη. Αποτελεί επίσημη διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ιστορία – Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2005 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και ως εκπαιδεύτρια Διερμηνέων από το 2010. Παρέχει υπηρεσίες Διερμηνείας ευρείας θεματολογίας και έχει συνεργαστεί με πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μεταξύ των οποίων η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής , η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τη Νοηματική Γλώσσα και τη Διερμηνεία.

Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Leeds με τίτλο Disability Studies. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει ερευνήσει θέματα όπως η εκπαίδευση των Κωφών μαθητών και η εκπαιδευτική διερμηνεία σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά πλαίσια. Από το 2016 είναι διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και έχει συνεργαστεί με το πρόγραμμα διερμηνείας του ΕΙΚ. Δουλεύει ως εκπαιδεύτρια διερμηνέων στη σχολή Sign me in your life (Smiyl) στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει διερμηνεία σε δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις και έχει εργαστεί εθελοντικά σε βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης συντονίζοντας λέσχες ανάγνωσης Κωφών μαθητών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και workshop σχετικά με τη νοηματική γλώσσα, την κουλτούρα των Κωφών και τη διερμηνεία, ανάμεσα στα οποία το Παγκόσμιο Συνέδριο της Wasli το 2015. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Απόφοιτη του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει Αγγλικά και Ισπανικά. Ως ακούον παιδί κωφών γονέων (CoDA) είναι νοηματίστρια από νηπιακή ηλικία και γνωρίζει βιωματικά την Κοινότητα των Κωφών. Συνεργάζεται με ΚΔΑΠ, όπου διοργανώνει σεμινάρια γνωριμίας ακουόντων παιδιών με την ελληνική νοηματική γλώσσα μέσω μουσικοθεατρικού παιχνιδιού. Είναι επίσημη διερμηνέας της ΕΝΓ μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνείας ΕΝΓ του ΣΔΕΝΓ.

Απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Φοιτά στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης με θέμα “Διαπολιτισμική Επικοινωνία”. Γνωρίζει Αγγλικά και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις της Κοινότητας των Κωφών.

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή από το πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωρίζει αγγλικά και γραφή braille. Εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας απο το 2016 και συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφων για το πρόγραμμα διερμηνείας στη Νοηματική, έχει αναλάβει την διερμηνεία σε πολιτικές ομιλίες (ομιλίες της ΝΔ, ΔΕΘ 2017, Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης την εβδομάδα της ΔΕΘ 2017) σεμινάρια (οι συγκρουσιακες σχέσεις γονεων- εφήβων, “aba” ως εργαλείο αξιολόγησης παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμου), πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Λάρισα (Μαρτιο- Απρίλιο 2017) κ.α. Παράλληλα έχει προσφέρει πολλές φορές εθελιντικά τις υπηρεσίες της, όπως στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ κωφών στην Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2016 κ.α. Η ίδια εργάζεται στην Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιστά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σπούδασε Ειδική Αγωγή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2018. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» και στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε την προσβασιμότητα των Κωφών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, έχει εργαστεί εθελοντικά σε ποικίλες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στο Ηράκλειο. Το 2021 έκλεισε ο κύκλος εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε επίπεδο διερμηνείας με την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

ΠΑΤΡΑ

Τελειόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Λαμπρινή Παπαπροκοπίου γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ κατοικεί μόνιμα στην Πάτρα. Εργάζεται ως υπεύθυνη στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής (Κ.ΕΛ.ΝΟ.) καθώς και ως επίσημη Διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι μέλος του προγράμματος διερμηνέων της ΟΜΚΕ καθώς και του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικής (efsli). Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους φορείς και σωματεία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το 2020 εργάζεται στο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ2, ως διερμηνέας στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Μαθαίνουμε από το σπίτι». Έχει αναλάβει διερμηνείες σε πολιτικές ομιλίες, συνέδρια και ημερίδες ποικίλων θεματολογιών, σε Ανώτατα και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ακόμη, έχει πάρει μέρος σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε εκκλησιαστικές λειτουργίες.
Το 2012 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής κωφών και ακουόντων στην Τσεχία (“Together against barriers”), όπου συμμετέχει σε πολιτιστικά δρώμενα επικοινωνώντας στη Διεθνή Νοηματική Γλώσσα. Το 2014 εκπoνεί την πρωτοποριακή Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Το αριθμητικό σύστημα στην αυθόρμητη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» – «Arithmetical system in spontaneous Greek SignLanguage», η οποία δημοσιεύτηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής Κωφών. Έκτοτε έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Κατάρτιση Διδασκόντων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς στις Γλώσσες (CEFR – L)». Νέο της εγχείρημα, η πιστοποίησή της στο digital marketing από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται σε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ έχει διατελέσει χοροδιδάσκαλος σε χορευτικές Ομάδες και Συνοδός ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

ΚΡΗΤΗ

Κρήτη – Χανιά

Σπούδασε Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιώντας την πρακτική της άσκηση στο Ειδικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος. Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός στον ιδιωτικό τομέα και ως φροντίστρια ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αγγλία. Παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο ”Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της ΕΝΓ” και πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τίτλο ”Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου”. Συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την Κοινότητα των Κωφών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στα Χανιά, όπου και εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πλέον, αποτελεί επίσημη Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από την École Normale Supérieure de Cachan στο Παρίσι. Αντικείμενο έρευνάς του ήταν η εκπαίδευση των επιστημών σε κωφά – βαρήκοα άτομα καθώς και η αποτελεσματικότητα των διερμηνέων, ως μηχανισμός υποστήριξης μαθητών και φοιτητών. Διδάσκει φυσικές
επιστήμες σε ειδικά σχολεία Κωφών – Βαρηκόων από το 2012 και από το 2018 εξειδικεύεται στην μέθοδο S.T.E.M. (Science Technology Education Mathematics) την οποία και εφαρμόζει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα. Από το 2015 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι ενεργό μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Συνεργάζεται με  την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καθώς και με πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναλαμβάνοντας διερμηνείες σε συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά.

ΒΟΛΟΣ

Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στο St.Kliment Ohridski με διπλωματική διατριβή “Social,cultural and psychological dimensions of deaf communities”.Έχει πολυετή εμπειρία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έχοντας παράλληλα εμπνευστεί την εκπαιδευτική δραστηριότητα ’’Νοηματική Survivor’’ για εκμάθηση νοηματικής σε ακούοντα παιδιά. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε ποικίλες δράσεις της κοινότητας κωφών στη Θεσσαλονίκη και είναι επίσημη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας , αποτελώντας μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ.

Σπούδασε Πληροφορική με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και ΜΠΣ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αντικείμενο το «Φύλο, νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα». Κατέχει δεύτερο πτυχίο στην Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός πληροφορικής σε ειδικό σχολείο. Παράλληλα, μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στην κοινότητα των Κ/Β αλλά και σε διάφορους φορείς και ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται.

Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1995 σε πλήθος διαφορετικών θεματικών και πλαισίων, με ειδίκευση σε θέματα συνεδρίων και σε ακαδημαϊκά ή πολύγλωσσα περιβάλλοντα. Έχει βασικές σπουδές στη Φιλολογία (ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών) και διδακτορικό στη Θεωρητική Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας (Bristol, UK). Υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως Φιλόλογος Κωφών / Βαρηκόων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα, έχει συνεργαστεί με πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων στις περιοχές της έρευνας και των εφαρμογών σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες, ενώ έχει αντιστοίχως διοργανώσει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Εργασίες της έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει αναπτύξει σειρά ψηφιακών εργαλείων για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής ως ξένης γλώσσας.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ειδική και Ενταξιακή Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Nottingham. Έχει παρακολουθήσει το ετήσιο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Από το 2019, εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει εργαστεί εθελοντικά ως εκπαιδευτική Διερμηνέας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και σε ποικίλες εκδηλώσεις. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με κατεύθυνση Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας του Π.Δ.Μ. Στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε το γραπτό λόγο των Κωφών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και πλέον εργάζεται ως επίσημη διερμηνέας. Παράλληλα, από το 2020 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε σχολεία, ενώ την περίοδο 2016-2020 βρισκόταν ως ειδική παιδαγωγός στην υπηρεσία Έγκαιρη Παρέμβαση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.). Παλαιότερα, παρακολούθησε το Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία του Λόγου στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. και συνέχισε από το 2014 έως το 2019 με την αξιολόγηση- θεραπευτική αντιμετώπιση περιστατικών, συνεργαζόμενη με τα Εξωτερικά Ιατρεία Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας της Κλινικής. Εκπαιδεύτηκε στο ψυχολογικό εργαλείο CARE-Index (Crittenden 2007). Πήρε μέρος σε διάφορα σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις σχετικά με την Ε.Ν.Γ., την κουλτούρα των Κωφών και τη διερμηνεία από το SIGN-HUB και το CNRS, το efsli και τη Maya de Wit, το Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. και σχολές νοηματικής. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε διάφορες δράσεις σχετικές με θέματα κώφωσης/βαρηκοΐας.
Είναι μέλος του Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και τη γραφή Τυφλών Braille.

ΚΥΠΡΟΣ

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας. Εργάστηκε ως Φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2015 έως το 2020. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου ενηλίκων Κωφών στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει εργαστεί εθελοντικά σε δράσεις της Κοινότητας των Κωφών στην Θεσσαλονίκη και έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την εκπαίδευση των κωφών – βαρήκοων παιδιών. Έχει παρακολουθήσει ετήσια Σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή, στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και στον Αυτισμό και έχει εκπαιδευτεί στην ανίχνευση και αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και στη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και παρέμβασης. Το 2016 ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και πιστοποίησε τη γνώση της στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille. Από το 2020 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε κέντρο στήριξης παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Αποτελεί πλέον επίσημη διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα της Διπλωματικής της Εργασίας με τίτλο “Referential Communication of Deaf and Hard of Hearing Children attending pre-primary and primary schools” παρουσιάστηκαν στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Εκπαίδευση των Κωφών. Εργάζεται ως Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, παρέχοντας υπηρεσίες, τόσο στο Δημόσιο (Γενικά Σχολεία, Σχολή Κωφών), όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα (Συνέδρια, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια κ.α.). Τέλος, εργάζεται στην παρουσίαση δελτίων στη Νοηματική Γλώσσα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, παγκύπριας εμβέλειας.

Επιπλέον, συμμετέχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στόχο έχουν την ενίσχυση και την προώθηση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, αλλά και σε έρευνες γύρω από αυτή (π.χ. διδασκαλία, αξιολόγηση κλπ). Παράλληλα, εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας διδασκαλίας της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διδάσκοντας τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας για Αρχάριους Ι και της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας για Αρχάριους ΙΙ. Επίσης, διδάσκει στα Προγράμματα Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Κύπρου το μάθημα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Κύπρο στην Επιστημονική Επιτροπή για την Υλοποίηση των Μέτρων για Αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας και σήμερα κατέχει τη θέση της Γραμματέως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, είναι Γραμματέας του Ομίλου Φίλων Κωφών και μέλος του European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI).

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σπούδασε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο Lancashire Συμβουλευτική και Ψυχολογία και συνέχισε με σπουδές πάνω στην Διερμηνεία στην Αγγλική Νοηματική Γλώσσα. Εργάζεται από το 2008 ως διερμηνέας Αγγλικής Νοηματικής Γλώσσας και ειδικεύτηκε στην διερμηνεία νομικών υποθέσεων. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στην Σκωτία και δούλεψε για πολλά έτη στην εκπαίδευση νέων διερμηνέων. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος εργασίας σε άτομα με προβλήματα ακοής. Από το 2016 διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και ασχολείται με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΗΜΑΤΑ

Κωφή Διερμηνέας

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έκανε μεταπτυχιακή εξειδίκευση για το International Diploma in Travel and Tourism το 2017. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα είναι δασκάλα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το 2014-2015 συνέβαλε σημαντικά στην επιτροπή ιστορίας της European Union of the Deaf Youth με έδρα τις Βρυξέλλες, για την καταγραφή της ιστορίας των Ευρωπαίων κωφών. Εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα για το Council of Europe- EuropeanYouth Center Budapest ως αρμόδια για τα media. Από το 2016 έως και σήμερα είναι παρουσιάστρια στους αγώνες ποδοσφαίρου του Deaf Champions League. Από το 2017 έως σήμερα είναι γραμματέας του τμήματος Media του Deaf Champions League. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμινάρια – συνέδρια σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο με θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία κλπ. Έχει κάνει αρκετές διερμηνείες σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει στην απόδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως translator της ΕΝΓ στο Έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει εργαστεί στην FIFA ως παρουσιάστρια στην διεθνής νοηματική για τα στιγμιότυπα των αγώνων του World Cup Russia 2018. Το κύριο της ενδιαφέρον είναι η καθολική προσβασιμότητα των κωφών/βαρήκοων σε όλους τους τομείς.
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο Κωφός ή Βαρήκοος δεν είναι χρήστης της νοηματικής γλώσσας, παρέχουμε επιπλέον φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους.

Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απ’ όπου και αποφοίτησε το 2020. Η αγάπη της για την αγγλική γλώσσα και η ερασιτεχνική ενασχόληση με τη μετάφραση την έκαναν να θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Το 2021 ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Arts in Translation”, στο Hellenic American College, στην Αθήνα. Εργάστηκε ως υποτιτλίστρια για δύο χρόνια και παρακολούθησε σεμινάρια για τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους και την ακουστική περιγραφή για τυφλούς. Ο ενθουσιασμός της να μάθει περισσότερα για την ακουστική περιγραφή, την ώθησαν να ερευνήσει περισσότερο και να παρουσιάσει την μεταπτυχιακή της εργασία με θέμα την ακουστική περιγραφή στον κινηματογράφο.

Η Ισμήνη Καραντζή είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας αποκτήσει τόσο τον προπτυχιακό όσο και τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών από το ίδιο τμήμα. Επιπλέον, φοίτησε επί ένα εξάμηνο στο Dublin City University στην Ιρλανδία στο τμήμα Humanities and Social Sciences, ενώ παράλληλα έχει καταρτιστεί σε προγράμματα υποτιτλισμού, Braille, ακουστική περιγραφή, μεταφραστικά εργαλεία, διαχείριση ποιότητας και post-editing.. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ακουστική περιγραφή (AD), τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους (SDH) και την αναγνωσιμότητα των Ευρωπαϊκών κειμένων, για την οποία έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (I.R.T.E.A.). Η διδακτορική της διατριβή άπτεται της ακουστικής περιγραφής, έχοντας στενή επαφή με συλλόγους τυφλών στην Ελλάδα. Παράλληλα έχει παρουσιάσει ερευνητικά της αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια, ενώ άρθρα της για την ακουστική περιγραφή έχουν δημοσιευτεί στο διεθνές περιοδικό Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies, στα πρακτικά του 3ου Swiss Conference on Barrier-free Communication και στον διεθνή τόμο Spielräume der Translation: Dolmetschen und Übersetzen in Theorie und Praxis του εκδοτικού οίκου Waxmann. Τέλος, η εμπειρία της καλύπτει τόσο επαγγελματική όσο και εθελοντική συνεισφορά σε εταιρείες και οργανισμούς ως μεταφράστρια, υποτιτλίστρια, επιμελήτρια/διορθώτρια, υπεύθυνη γλωσσικού συντονισμού και στέλεχος αναπτυξιακών δράσεων.

Η Κερασία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λάρισα. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, όμως πολύ γρήγορα η αγάπη της για την τέχνη και τα άτομα με αναπηρία την οδήγησαν στην Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στην Οπτικοακουστική Μετάφραση με εξειδίκευση στην Ακουστική Περιγραφή για τυφλούς και στον Υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους. Έκτοτε, εργάστηκε ως project manager και υπεύθυνη υποτιτλισμού σε διάφορες εταιρείες και συνεργάστηκε με την ΕΡΤ για την παραγωγή οπτικοακουστικού προγράμματος στα ψηφιακά της κανάλια για ΑμεΑ. Παράλληλα, πραγματοποίησε σεμινάρια, διαλέξεις και μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα τον υποτιτλισμό για κωφούς και την ακουστική περιγραφή για τυφλούς.

Σπούδασε μετάφραση στο Τμήμα Γενικής κι Εξιδεικευμένης Μετάφρασης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και υποτιτλισμό στο αντίστοιχο τμήμα της σχολής meta|φραση. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά και από το 2019 εργάζεται ως υποτιτλιστής κι έχει συνεργαστεί με τρεις εταιρείες στον τομέα της οπτικοακουστικής μετάφρασης πάνω σε μια ευρεία γκάμα παραγωγών όπως τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες διαφόρων ειδών.

Σπούδαζε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας, ωστόσο από μικρό παιδί το πάθος της για την Ζαχαροπλαστική την έκανε να μεταβάλει τα επαγγελματικά της σχέδια. Παράλληλα με την σχολή ζαχαροπλαστικής ανακάλυψε και την νοηματική γλώσσα και αφοσιώθηκε στην εκμάθηση της, καθώς την έκανε να νιώσει μέλος της κοινότητας των Κωφών. Η ίδια είναι κάτοχος επάρκειας ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Για 2 χρόνια συμμετείχε ως εθελόντρια στο Φεστιβάλ Κωφών (Deafestival) και ακόμα 3 χρόνια στο φεστιβάλ μουσικής (Ejekt Festival). Σήμερα εργάζεται εθελοντικά σε κέντρο ημέρας για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Κατάφερε να συνδυάσει τις 2 μεγάλες αγάπες της, δημιουργώντας το δικό της κανάλι στο Youtube, απ’ όπου και παρουσιάζει συνταγές ζαχαροπλαστικής στη νοηματική γλώσσα. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και πρόσφατα ξεκίνησε να μαθαίνει και Ισπανικά.

Maria received her bachelor’s degree in Greek and French Language and Literature from the National Kapodistrian University of Athens.
Her affection for other cultures was the motivating factor that drove her to travel around the world, where she had the opportunity to explore several nations, their people, language, and culture. Throughout these years, she continued her studies in countries such as the United Kingdom, Belgium, France, Italy, as well as Spain, where she attended the University of Salamanca. Consequently, her extensive living abroad allowed her to develop a strong knowledge of English, French, Spanish, and Italian languages.

Maria’s passion for interacting with other cultures pushed her to pursue a career in Customer Service, specifically in the field of Tourism. At the same time, following her affection for languages, she enjoys providing translation, subtitling, and closed caption services for audiovisual content.

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όμως αυτό που την κέρδισε ήταν η μετάφραση, και έτσι συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μετάφραση. Ασχολείται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και τη μετάφραση. Εξειδικεύεται στη μετάφραση ειδικών κειμένων και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διερμηνείας και υποτιτλισμού. Κέντρο του ενδιαφέροντός της είναι η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και η μετάφραση ως μέσο μεταφοράς των γλωσσικών μηνυμάτων. Η ίδια γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο