HANDS UP

Συμβαλλόμενοι Διερμηνείς
Η HandsUp είναι το πρώτο πρακτορείο πιστοποιημένων επαγγελματιών Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στην Ελλάδα και έχει στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας.
Όλοι οι διερμηνείς του πρακτορείου μας, είναι πιστοποιημένοι από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli).
SIGN YOURSELF WITH THE BEST
Πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε;
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
Το επάγγελμα του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας διέπεται από τον κώδικα ηθικής, δεοντολογίας και οδηγός σωστής διερμηνείας, καθώς και τον ενδυματολογικό κώδικα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διερμηνεία στην κοινότητα σημαίνει διερμηνεία ενός διαλόγου (στα πλαίσια μίας συνέντευξης, ακρόασης δικαστηρίου, διαπραγμάτευσης, ανάκρισης, μιας συζήτησης για την επίλυση ή αποκατάσταση προβλημάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, κτλ) μεταξύ ενός προσώπου σε θέση εξουσίας ή ενός ιδιώτη και ενός πελάτη. Η διερμηνεία είναι διαδοχική ή ταυτόχρονη. Οι διάφορες περιστάσεις συναλλαγής μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μονολόγους (όπως παρουσιάσεις, διαλέξεις, λόγους, γνωστοποιήσεις, κτλ). Οι διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι πρόσωπα που λειτουργούν ως διερμηνείς στις παραπάνω καταστάσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1. Αυτός ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
2. Οι διερμηνείς διακρίνονται από επαγγελματική εχεμύθεια. Ενημερώνουν τους πελάτες τους για το γεγονός ότι δεσμεύονται για επαγγελματική εμπιστευτικότητα όπως ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των διερμηνέων. Η εμπιστευτικότητα αφορά και το υλικό που λαμβάνουν πριν από την ανάθεση.
3. Δεν αναλαμβάνουν διερμηνείες για τις οποίες δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα ή προς τις οποίες είναι προκατειλημμένοι. Αν, κατά τη διάρκεια της διερμηνείας, εμφανιστεί κάποιο εμπόδιο για την επιτυχή επικοινωνία, ο διερμηνέας πρέπει να σταματήσει και να συζητήσει το ζήτημα με τους ανθρώπους για τους οποίους αυτός ή αυτή διερμηνεύει. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν το θέμα ή η γλώσσα είναι διαφορετικά από αυτά που αρχικά συμφωνήθηκαν, αν το λεξιλόγιο γίνεται
προοδευτικά άγνωστο για τον διερμηνέα (εξειδικευμένη γλώσσα, επαγγελματική φρασεολογία) ή αν ο τρόπος διερμηνείας είναι διαφορετικός από αυτόν που είχαν εκ των προτέρων συμφωνήσει. Ένας διερμηνέας θεωρείται προκατειλημμένος, οπότε δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει την ανάθεση, αν εξαιτίας κάποιας σύγκρουσης συμφερόντων
απειλείται η αντικειμενικότητα της διερμηνείας. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει σε περιπτώσεις:
α) όπου η όλη κατάσταση αφορά και τον ίδιο τον διερμηνέα ή ένα στενό συγγενή τωνπελατών του,
β) αν ο διερμηνέας είναι υπόχρεος προς τους συμμετέχοντες ή αν οι συμμετέχοντεςείναι υπόχρεοι στο διερμηνέα και
γ) αν δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους.
4. Δεν αναλαμβάνουν διερμηνείες που βλάπτουν ή υποβιβάζουν τοεπάγγελμα. Οι διερμηνείς πρέπει να ενεργούν με τρόπο που προάγει το σεβασμό για το επάγγελμα τους. Ενώ εργάζονται, πρέπει να συμμορφώνονται προς τους νόμους και τους κανονισμούς. Αν για την ανάθεση υπάρχει υποψία εγκληματικών πράξεων ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να αρνούνται την ανάθεση.
5. Δείχνουν αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους τους. Προστατεύουν την προσωπικότητα των ιδίων και των συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι καθαρή ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους. Ο διερμηνέας δε θα πρέπει να αξιολογεί και να κρίνει έναν άλλο διερμηνέα ούτε θα πρέπει κάτι τέτοιο να απαιτείται από αυτόν. Αν, ωστόσο, εντοπίσει έναν άλλον διερμηνέα να ενεργεί αντιεπαγγελματικά, θα πρέπει να το επισημάνει στον εν λόγω συνάδελφο και, αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει για την αντιεπαγγελματική του στάση το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας εφόσον πρόκειται για διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Αν ένας διερμηνέας δεχτεί σχόλια για έναν συνάδελφο, θα πρέπει να παραπέμψει το πρόσωπο που δίνει τις πληροφορίες στον εν λόγω διερμηνέα ή/και τον πελάτη του.
6. Οι διερμηνείς βεβαιώνονται ότι οι συνθήκες εργασίας είναι κατάλληλες για διερμηνεία. Βεβαιώνονται ότι ο χώρος εργασίας πληρεί τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διερμηνείας. Ο διερμηνέας θα συμφωνήσει για το μέρος όπου αυτός ή αυτή θα στέκεται ή θα κάθεται κατά την συναλλαγή. Θα πρέπει να έχει άνετη
οπτική επαφή με τον πελάτη του και οι ακουστικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να μην παρεμποδίζεται η ακουστότητα και να μπορεί να ακούει όλους τους ομιλητές. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου. Σε διερμηνείες εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου, βιντεοτηλεφώνου και σε τηλε- συσκέψεις) χρειάζεται να εξασφαλίσει κανείς τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες. Ο διερμηνέας θα πρέπει να επιλέγει έναν χώρο εργασίας όπου η ασφάλεια του είναι εγγυημένη και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του, όπως επιθετικότητα από τον πελάτη ή έκθεση σε χημικές ουσίες και μολυσματικές ασθένειες. Άλλοι παράγοντες που
περιορίζουν την ασφάλεια στην εργασία μπορεί να είναι ο θόρυβος, ο καπνός από τσιγάρα και άλλοι τέτοιου είδους κίνδυνοι. Ο διερμηνέας έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν και να αρνηθεί να συμμετάσχει σε μία διερμηνεία, εκτός και αν οι συνθήκες αυτές αλλάξουν προς όφελος της διερμηνείας.
Ο διερμηνέας θα πρέπει να εργάζεται ανενόχλητος. Η δουλειά του απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση η οποία μπορεί να διαταραχθεί από θορύβους π.χ. ραδιόφωνο, το θόρυβο
των οχημάτων από ένα ανοιχτό παράθυρο, κτλ. Κατά τη διάρκεια μεγάλων διερμηνειών ο διερμηνέας έχει το δικαίωμα να ξεκουράζεται.
Η κόπωσή του εξαρτάται από την περίσταση. Συνεχής διερμηνεία για πάνω από μία ώρα δεν συνιστάται, πλην προσωπικών διερμηνειών και εξαιρέσεων που θα υπάρχουν για
εκτός έδρας διερμηνείες. Είναι καλό τα διαλείμματα να ορίζονται εκ των προτέρων. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ο διερμηνέας έχει την ευκαιρία να ξεκουράζεται και
να προετοιμάζεται για το επόμενο μέρος. Το καλύτερο σημείο για να ξεκουράζεται είναι ένας ξεχωριστός διαθέσιμος χώρος ή σαλόνι. Σε ημερίδες, συνέδρια, κτλ, δεν
επιτρέπεται η συνεχής διερμηνεία πέραν της μίας ώρας.
7. Προσχεδιάζουν γραπτές συμφωνίες για τις αναθέσεις διερμηνειών και δίνουν προσοχή κυρίως στις απαιτήσεις – προτάσεις των συμβαλλομένων. Αν μια γραπτή συμφωνία δεν είναι εφικτή, ο διερμηνέας και ο πελάτης μπορούν να έρθουν σε συμφωνία προφορικά. Για κάθε ανάθεση προτείνεται να προσχεδιάζεται μια γραπτή συμφωνία, όπου θα
λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του κάθε συμμετέχοντος και θα περιέχονται τα ελάχιστα δυνατά κριτήρια, όπως η διάρκεια και τα διαλείμματα της διερμηνείας, για τα
οποία ο διερμηνέας και ο πελάτης θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Όταν υπάρχει έγγραφο για την ανάθεση, είναι εύκολο να ελεγχθούν τα σημεία που συμφωνήθηκαν
οποιαδήποτε στιγμή.
Αν η γραπτή συμφωνία δε μπορεί να γίνει λόγω της πίεσης του χρόνου ή άλλων
παραγόντων, είναι δυνατή μια προφορική συμφωνία. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τον
διερμηνέα και τον πελάτη του να συμφωνούν για τις λεπτομέρειες της διερμηνείας όσο
το δυνατόν εκτενέστερα είτε γραπτώς είτε προφορικά. Αν η συμφωνία έχει γίνει
προφορικά, είναι καλό για τον διερμηνέα να κρατά σημειώσεις.
Όταν ο διερμηνέας αποδέχεται την ανάθεση θα πρέπει να αξιολογεί αν η διερμηνεία
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον προκαθορισμένο αριθμό διερμηνέων. Οι διερμηνείες
διαφέρουν σημαντικά. Όμως, το κοινό τους σημείο είναι ότι όλες απαιτούν από το
διερμηνέα απόλυτη συγκέντρωση. Σε πολλές διαδοχικές διερμηνείες ένας διερμηνέας
είναι αρκετός αλλά μερικές φορές εξαιτίας της φύσης ή της διάρκειας της διερμηνείας
απαιτούνται δύο ή και περισσότεροι. Η καταγραφή της διερμηνείας και η χρήση της στη
συνέχεια θα πρέπει αν συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
8. Οι διερμηνείς προετοιμάζονται για τις αναθέσεις τους έγκαιρα και
προσεκτικά. Προετοιμασία σημαίνει ότι ο διερμηνέας εξοικειώνεται με το θέμα και το
λεξιλόγιο του θέματος και στις δύο γλώσσες και βρίσκει μετάφραση των όρων που
χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προετοιμάζεται εκ των
προτέρων αν πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο διερμηνείας. Αυτό συμβαίνει για
να πετύχει το στόχο της διερμηνείας, δηλαδή, να καταστήσει δυνατή τη γλωσσική
ισότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Πριν αρχίσει η διερμηνεία, ο διερμηνέας πρέπει να
γνωρίζει το θέμα και τον ακριβή τόπο και χρόνο καθώς και τον πελάτη και τον τρόπο
επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον πληροφορίες. Η
προετοιμασία του διερμηνέα είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Θα πρέπει να του
παρέχονται όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες και υλικό που αφορούν την
συναλλαγή. Ο χρόνος παράδοσης των πληροφοριών στον διερμηνέα θα πρέπει να
συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει την ποιότητα στην
διερμηνεία.
Ο διερμηνέας δεν θα αποδεχτεί μια ανάθεση αν δεν μπορεί να προετοιμαστεί επαρκώς.
Μια τέτοια άρνηση δείχνει ότι ο διερμηνέας ξέρει τα όριά του. Θα δεχτεί μόνο μια
ανάθεση που μπορεί να χειριστεί, δηλαδή, όπου είναι σε θέση να μεταφέρει το μήνυμα
σωστά.
Αν ο διερμηνέας δεν δύναται να προετοιμαστεί σωστά εκ των προτέρων λόγω έλλειψης
υλικού, έχει το δικαίωμα να μελετήσει το θέμα και την απαιτούμενη ορολογία κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής, πράγμα που φυσικά θα παρατείνει τη διερμηνεία. Μπορεί
επίσης να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σε φυλλάδια από γραφεία και
πρακτορεία, στο διαδίκτυο, σε λεξικά και έγγραφα δικαστηρίων.
9. Στοχεύουν σε μια πλήρη διερμηνεία και δεν παραλείπουν τίποτα ούτε
προσθέτουν τίποτα άσχετο. Καθήκον του διερμηνέα είναι να μεταφέρει τόσο
γλωσσικά όσο και μη γλωσσικά-πολιτισμικά μηνύματα όσο το δυνατόν εκτενέστερα ενώ
ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους παραμένει αναλλοίωτο. Αν ο διερμηνέας δε μπορεί να
βρει αντίστοιχες γλωσσικές εκφράσεις για παροιμίες, σχήματα λόγου, σπάνιους όρους,
συντομογραφίες, κτλ ή αν δεν υπάρχουν ισοδύναμες λέξεις στη γλώσσα στόχο, ζητά
από τον ομιλητή να διευκρινίσει το μήνυμά του και έπειτα πληροφορεί τον πελάτη του.
Ωστόσο, ο διερμηνέας δεν εξηγεί τίποτα με τη δική του πρωτοβουλία για λογαριασμό
των ατόμων που μιλούν τις γλώσσες που εκείνος διερμηνεύει.
Πριν από την έναρξη της διερμηνείας, ο διερμηνέας συμφωνεί με τους συμμετέχοντες
ότι θα μιλούν με τη σειρά και για χρονικά διαστήματα που θα του επιτρέπουν να
διερμηνεύει πλήρως. Αν η ακρίβεια στη μεταφορά του μηνύματος εμποδίζεται επειδή οι
ομιλητές αλληλεπικαλύπτονται ή λόγω του διαστήματος που ο καθένας μιλάει, ο
διερμηνέας θα πρέπει να διακόψει τη συζήτηση και να πάρει αυτός το λόγο.
10. Είναι αμερόληπτοι, παραμένουν αμέτοχοι, και δεν επιτρέπουν στις
προσωπικές τους απόψεις και στάσεις να επηρεάσουν τη δουλειά τους.
Όταν αποδέχονται μια ανάθεση, καθώς και κατά τη διάρκεια της και μετά από αυτή, οι
διερμηνείς πρέπει να λειτουργούν αμερόληπτα για να πετύχουν σχέσεις εμπιστοσύνης
με τους πελάτες τους.
Αμεροληψία σημαίνει ότι οι προσωπικές τους απόψεις και στάσεις δεν επηρεάζουν την
ποιότητα της δουλειάς τους. Αν τα ζητήματα που συζητούνται σε μια διερμηνεία είναι
ενάντια στις αρχές και την ηθική του διερμηνέα, δεν επιτρέπει να φανεί αυτό μέσα από
τις χειρονομίες, τον τόνο της φωνής του και την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Αν
πριν από την ανάθεση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχος και αμερόληπτος
όσον αφορά το θέμα ή τα άτομα που διερμηνεύονται, θα πρέπει να μην αναλάβει την
ανάθεση. Αν, για παράδειγμα, το θέμα που πρόκειται να διερμηνευθεί προκαλεί βαθιά
συναισθήματα μίσους, απέχθειας, εμπάθειας, κτλ, τα οποία ίσως φανούν στο προϊόν της
διερμηνείας, ο διερμηνέας θα πρέπει να αρνηθεί την ανάθεση ή να εγκαταλείψει μια
διερμηνεία που έχει ήδη ξεκινήσει.
Οι διερμηνείς λειτουργούν ως φορείς μηνυμάτων και δεν παίρνουν θέση για το θέμα
υπό συζήτηση. Όμως, ο διερμηνέας είναι ένας από τους συμμετέχοντες και η παρουσία
του επηρεάζει την επικοινωνιακή κατάσταση.
11. Δεν λειτουργούν ως βοηθοί, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι των ατόμων για
τα οποία διερμηνεύουν. Ευθύνη τους είναι να μεταφέρουν το μήνυμα. Δεν παρέχουν
συμβουλές ή καθοδήγηση στα πρόσωπα που διερμηνεύονται.
12. Κατά τη διάρκεια διερμηνειών δεν είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για
τίποτα άλλο πέραν της διερμηνείας. Καθήκον τους είναι να μεταφέρουν το μήνυμα
προκειμένου να πετύχουν τη γλωσσική ισότητα μεταξύ των ατόμων που
διερμηνεύονται. Στα καθήκοντά τους δεν είναι να μεταφέρουν ή να συνοδεύουν τους
πελάτες ή να συμπληρώνουν έντυπα για λογαριασμό τους. Γραπτές εργασίες, όπως
μεταφράσεις, πάντα διαπραγματεύονται ξεχωριστά.
Οι διερμηνείς μεταφέρουν μηνύματα σε καταστάσεις διερμηνείας μόνο. Έξω από αυτές
δεν συζητούν τα θέματα που αναφέρθηκαν στη συνομιλία όπου διερμήνευσαν.
13. Οι διερμηνείς εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη φύση της
διερμηνείας μέσα από το χειρισμό της ανάθεσης. Πριν από την ανάθεση οι
διερμηνείς ενημερώνονται για τη φύση της διερμηνείας προκειμένου να προσαρμόσουν
το ύφος τους και να ντυθούν κατάλληλα. Οι διερμηνείς ντύνονται σύμφωνα με τις
πολιτισμικές παραμέτρους μιας ανάθεσης καθώς και άλλους παράγοντες π.χ. τον καιρό
όταν η διερμηνεία γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, ντύνονται σύμφωνα με την
περίσταση για να μην τραβούν άσκοπα την προσοχή των άλλων.
Διαφορετικές καταστάσεις διερμηνείας απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. Οι διερμηνείς
προσαρμόζουν τη στάση τους στην κουλτούρα των συμμετεχόντων. Η στάση τους δε
θα πρέπει να παρεμποδίζει την ομαλή ροή της διερμηνείας. Χρειάζεται να είναι ενήμεροι
για την κατάσταση όπου θα εργαστούν και να διαθέτουν ευελιξία.
14. Οι διερμηνείς πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους
δεξιότητες. Πέραν της καλής γλώσσας και των δεξιοτήτων διερμηνείας χρειάζεται
γνώση τεχνικών διερμηνείας καθώς και ευρεία γνώση γενικών θεμάτων. Όλα αυτά
πρέπει να ασκούνται και να αναπτύσσονται ενεργά.
Οι γλώσσες αλλάζουν και εξελίσσονται με τις αλλαγές στην κοινωνία. Οι διερμηνείς
εξελίσσουν τις δεξιότητές τους παρακολουθώντας την πολιτισμική πλευρά των
γλωσσών που δουλεύουν καθώς και μέσα από ευκαιρίες κατάρτισης. Δουλεύουν
συνεχώς ορολογίες. Επίσης, οι δεξιότητες διερμηνείας μπορούν να βελτιωθούν και
ανεξάρτητα ή και με μερικούς συναδέλφους μαζί, με το να μελετά κανείς το προϊόν της
δουλειάς του παίρνοντας ανατροφοδότηση από άλλους.
Οι διερμηνείς αναγνωρίζουν τα προσωπικά τους όρια. Ενδιαφέρονται για την καλή τους
ψυχική και φυσική κατάσταση προκειμένου να διατηρήσουν τις ικανότητες τους στη
δουλειά και να εξασφαλίσουν ένα καλό αποτέλεσμα.
15. Οι διερμηνείς πρέπει να καθορίζουν την αμοιβή που ζητούν για τις
υπηρεσίες τους με επαγγελματικό και δίκαιο τρόπο ακολουθώντας το
τιμολόγιο του Σωματείου Διερμηνέων. Η εθελοντική παροχή υπηρεσιών είναι
προαιρετική και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εξαίρεση και όχι σαν
αναμενόμενη τακτική, πάντα δε ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας.
❖ Ο κώδικας δεοντολογίας του διερμηνέα έχει φτιαχτεί για να προστατέψει τους
διερμηνείς, τους κωφούς αλλά και τους ακούοντες σε περιπτώσεις που
χρησιμοποιείται κάποιος διερμηνέας για την επικοινωνία.
❖ Η μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, από το διερμηνέα μέλος του
σωματείου μας επισύρει γι αυτόν ποινές από το Σωματείο Διερμηνέων
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας των Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και ο
Οδηγός Σωστής Διερμηνείας είναι δημόσιες πληροφορίες. Τα μέλη του Σωματείου
Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα
αυτόν τον οδηγό και να πληροφορούν σχετικά τους συνεργάτες τους και τους πελάτες
τους έτσι ώστε και οι πελάτες να είναι ενήμεροι για τις αρχές που καθορίζουν τη
δουλειά του διερμηνέα. Τόσο ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας των Διερμηνέων της
Κοινότητας όσο και ο Οδηγός Σωστής Διερμηνείας έχουν δημιουργηθεί για να
προωθούν τη γλωσσική ισότητα ενός ατόμου όταν συναλλάσσεται με τις αρχές.
Πότε είναι απαραίτητος ένας διερμηνέας και τι είναι διερμηνεία;
Ένας διερμηνέας είναι απαραίτητος όταν οι άνθρωποι δεν έχουν μια κοινή γλώσσα.
Στόχος του διερμηνέα είναι να διευκολύνει την επιτυχή επικοινωνία πέραν των
γλωσσικών και πολιτισμικών ορίων. Ο διερμηνέας είναι ένας ουσιαστικός σύνδεσμος
μεταξύ των δύο πλευρών που επικοινωνούν καθώς ο διερμηνέας βοηθά και τις δύο
πλευρές να εκφραστούν πλήρως στη μητρική τους γλώσσα.
Μέσω της διερμηνείας, οι άνθρωποι είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους και να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Ένας
επαγγελματίας διερμηνέας μπορεί επίσης να βοηθήσει τις αρχές να πάρουν δίκαιες
αποφάσεις ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του πελάτη ή δεν γνωρίζουν
αρκετά για τις πολιτισμικές του καταβολές. Η διερμηνεία καθιστά δυνατές τις δίκαιες,
και ζωτικής σημασίας για το ίδιο το άτομο, πρακτικές και νομικές αποφάσεις.
Είναι αναγκαία στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, σε εκπαιδευτικούς και ιατρικούς
χώρους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες
μπορούν να έχουν σπουδαιότατη επίδραση σε ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που λαμβάνουν ψυχιατρική θεραπεία ή
αναζητούν άσυλο. Οι διερμηνείς δεν εμπλέκονται στη συναλλαγή, μόνο διερμηνεύουν
τη συζήτηση της συναλλαγής. Επίσης, διευκρινίζουν τις πολιτισμικές διαφορές όταν
αυτό είναι αναγκαίο για την κατανόηση. Τους έχει ανατεθεί να μεταφέρουν μηνύματα,
νοήματα και σκέψεις.
Οι διερμηνείς είναι επαγγελματίες από τους οποίους αναμένεται να είναι κατάλληλοι και
έμπειροι για κατά πρόσωπο επικοινωνία, να αρθρώνουν καθαρά και να έχουν μία
ρέουσα και ευχάριστη προφορική έκφραση. Γενικά, οι διερμηνείς έχουν καλύτερες
γλωσσικές, πολιτισμικές και επικοινωνιακές δεξιότητες από τον μέσο όρο των
ομιλούντων μίας γλώσσας. Οι επαγγελματικές τους δεξιότητες αποκτώνται μέσα από
την εκπαίδευση. Οι διερμηνείς δεν πρέπει να έχουν διαπράξει νομικό αδίκημα. Στενοί
συγγενείς ή φίλοι των ατόμων που εμπλέκονται σε μία διερμηνεία δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς και σε καμία περίπτωση παιδιά
Ο πελάτης πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο διερμηνέας είναι επαγγελματίας που γνωρίζει τις
απαιτήσεις του επαγγέλματος και τον Κώδικα Ηθικής.
Η διερμηνεία είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός όπου δύο ή περισσότερες πλευρές
αλληλεπιδρούν. Περιλαμβάνει τον διερμηνέα και δύο άτομα για τα οποία διερμηνεύει ή
τον διερμηνέα, τον ομιλητή και τους ακροατές.
Όλες οι πλευρές συνεισφέρουν στην επιτυχία της διερμηνείας. Πριν την έναρξη της
διερμηνείας θα ήταν σοφό να διευκρινιστεί ο ρόλος κάθε πλευράς.
Ο Κώδικας Ηθικής,Δεοντολογίας και ο Οδηγός Σωστής Διερμηνείας προσαρτώνται στο
καταστατικό του Σωματείου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού σύμφωνα με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2008
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αθήνα Ιανουάριος 2009

Τα χαρακτηριστικά ενóς επαγγελματία διερμηνέα είναι πολλά και απαριθμώντας τα κανείς μετά απó λίγο η λίστα αρχίζει να μοιάζει με Χρυσó Κανóνα.
Οι διερμηνείς έχουν κάθε δικαίωμα στην προσωπικóτητά τους, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βοηθούν το επάγγελμα και προπάντως τον ίδιο τον επαγγελματία στην διεκπεραίωση της διερμηνευτικής διαδικασίας.
Οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να έχουν διακριτική παρουσία και σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται με εμφάνιση που προκαλεί το ενδιαφέρον και αποσπά την προσοχή. Ειδικóτερα:
➢ Τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά, συμπαγή (óχι ακάλυπτα μέρη του σώματος), άνετα και κατάλληλα για κάθε περίσταση διερμηνείας.
➢ Να είναι μονόχρωμα σε ματ (óχι γυαλιστερά) χρώματα μαύρο, σκούρο πράσινο, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε. Το καλοκαίρι αν ο διερμηνέας είναι ηλιοκαμένος μπορεί να φορέσει ρούχα σε χρώματα λευκó, γαλάζιο, ανοικτó πράσινο.
• ΟΧΙ ρούχα διάφανα, γυαλιστερά, ιριδίζοντα ή φωσφορίζοντα.
• ΟΧΙ ρούχα με εξώγαζες ραφές (που ξεχωρίζουν πάνω στο ύφασμα).
• ΟΧΙ ρούχα με κουμπιά μεγάλα, με έντονα χρώματα γυαλιστερά και στρας.
• ΟΧΙ σορτς, αμάνικα μπλουζάκια ή αμάνικα φορέματα.
• ΟΧΙ μπλούζες, πουλóβερ και φορέματα με μεγάλα (βαθιά) ντεκολτέ.
• ΟΧΙ πουκάμισα με ανεβασμένα (γυρισμένα) μανίκια.
• ΟΧΙ σαγιονάρες, πολύχρωμα παπούτσια.
• ΟΧΙ καπέλα.
• ΟΧΙ φουλάρια, μαντήλια στο λαιμó, πασμίνες με σχέδια, γραβάτες πολύχρωμες και με πολύπλοκα σχέδια.
• ΟΧΙ μακριά και γυαλιστερά σκουλαρίκια, μεγάλα ρολóγια, βραχιóλια περιδέραια, πολύχρωμα λουράκια, δακτυλίδια με μεγάλες πέτρες και στρας.
➢ Επιτρέπονται: Μικρά διακριτικά σκουλαρίκια, βέρα ή δαχτυλίδι,
θρησκευτικóς σταυρóς και ρολóι χωρίς μεταλλικó λουράκι.
• ΟΧΙ καρφίτσες στα σακάκια ή μαντήλι στο αντρικó σακάκι.
• ΟΧΙ γυαλιά με μεγάλους έγχρωμους ή γυαλιστερούς σκελετούς και χωρίς φακούς «καθρέφτες». Να είναι καλά στερεωμένοι στα αυτιά (να μην πέφτουν).
• ΟΧΙ μάσημα τσίχλας.
➢ Μαλλιά καθαρά περιποιημένα χωρίς περίτεχνα χτενίσματα που καλύπτουν το πρóσωπο και χωρίς αξεσουάρ (πολύχρωμες στέκες, τσιμπιδάκια, κορδέλες, κ.λπ.).
➢ Νύχια περιποιημένα, óχι μακριά και βαμμένα με έντονα χρώματα.
➢ Μουστάκι, γένια αν υπάρχουν να είναι περιποιημένα με «καθαρή» την περιοχή γύρω απó τα χείλη, για να είναι εφικτή η χειλεανάγνωση απó τους Κωφούς πελάτες.
➢ Μακιγιάζ διακριτικó. Προσοχή στο κραγιóν.
➢ Είμαστε προσεκτικοί στη στάση του σώματός μας: Δεν καθóμαστε σταυροπóδι, δεν κουνάμε τα πóδια μας μπρος πίσω, δεν τα απλώνουμε ούτε τα ανοίγουμε.
➢ Αν δουλεύουμε σε εξέδρα προσέχουμε το μήκος της φούστας ή του φορέματος. Προτιμóτερο το παντελóνι (ανάλογα με την περίσταση διερμηνείας πάντα).
➢ Αν πρέπει να φοράμε ονομαστική κάρτα την τοποθετούμε σε σημείο δεξιά ή αριστερά στα ρούχα μας στο ύψος της ζώνης μας.
➢ Δεν κάνουμε διερμηνεία κρατώντας τσάντα ή έχοντάς την
περασμένη στον ώμο μας.
➢ Ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνισή μας σε δικαστικές και
θρησκευτικές διερμηνείες.
➢ Σε θεατρικές διερμηνείες είναι πιθανóν ο διερμηνέας να συμμετέχει με ρούχα πάντα μονóχρωμα αλλά σε χρώματα και σχεδιασμó που ακολουθεί τα κουστούμια της παράστασης.
➢ Στις τηλεοπτικές διερμηνείες ενδεχομένως να φορεθούν απó γυναίκες διερμηνείς και σακάκια μονóχρωμα με άλλα χρώματα πλην των παραπάνω αναγραφóμενων τα οποία ταιριάζουν στο φóντο που χρησιμοποιεί το τηλεοπτικó κανάλι. Επίσης το μακιγιάζ είθισται να είναι πιο έντονο για τεχνικούς λóγους. H εμφάνιση του διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας οφείλει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ανεμπóδιστη θέαση των κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου. Βασική αρχή της επιλογής του χρώματος των ενδυμάτων είναι να βρίσκονται σε αντίθεση με το χρώμα του δέρματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο φóντο για τα χέρια. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη δυσχεραίνει τη θέαση των εκφράσεων του προσώπου. Οι μεγάλοι σκελετοί γυαλιών δεν ενδείκνυνται για περιστάσεις τηλεοπτικής διερμηνείας.
Ο Ενδυματολογικóς Κώδικας ισχύει για óλες τις περιστάσεις διερμηνείας και εφαρμóζεται απó óλα τα μέλη του Σωματείου. Προσαρτάται στον Κώδικα Δεοντολογίας με απóφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2010.

HANDS UP AGENCY
Λίστα συμβαλλόμενων διερμηνέων
Η λίστα συμβαλλόμενων διερμηνέων ανανεώνεται διαρκώς, με νέους συνεργάτες σε όλο και περισσότερες πόλεις!

ΑΘΗΝΑ

Σπούδασε Εργοθεραπεία στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Από το 2009 εργάζεται ενεργά στον παιδιατρικό τομέα και έχει εξειδίκευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, καθώς και σε άλλες ποικίλες μεθόδους και προσεγγίσεις που απευθύνονται σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Από το 2018 εργάζεται ως Εργοθεραπεύτρια σε δημόσιο ειδικό σχολείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες εφήβων με Αναπτυξιακές Διαταραχές, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down και Κώφωση. Εθελοντικά συμμετέχει σε δράσεις που διοργανώνονται από τους διάφορους φορείς της Κοινότητας Κωφών-Βαρήκοων και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με κεντρικό θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την Κοινότητα των Κωφών. Πλέον αποτελεί επίσημος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ. Επίσης, εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάζεται ως διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2009. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς κάνοντας προσβάσιμες τις ομιλίες και εκδηλώσεις τους. Είναι επίσημη συνεργάτης – Διερμηνέας της θεατρικής ομάδας Κωφών “Τρελά Χρώματα”. Εργάζεται από το 2017 στην γραμματεία του προγράμματος διερμηνείας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, καθώς και ως μία από τους συμβεβλημένους διερμηνείς του ίδιου προγράμματος δια ζώσης αλλά και εξ’ αποστάσεως διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα (Relay Service). Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, καθώς έχει συνεργαστεί με το ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ Πρίσμα+, το Channel 9 και το κανάλι Alpha στο ειδικό δελτίο ειδήσεων στη Νοηματική, ως παρουσιάστρια – Διερμηνέας. Η ίδια έχει παρακολουθήσει μια σειρά συνεδρίων και ημερίδων εξειδικευμένα στην ειδική αγωγή και τη Νοηματική Γλώσσα.

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Από το 2006 συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικά ιδρύματα στον τομέα της επιμέλειας κειμένων, ενώ από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων στο αντικείμενο της διερμηνείας, ενώ το 2009 παρακολούθησε ετήσιο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (του ΕΚΠΑ), αποκτώντας εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Έχει συνεργαστεί με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ενώ παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε ποικίλους τομείς, όπως πολιτικές ομιλίες, επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, αθλητικές διοργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και άλλες εκπαιδευτικές δομές (Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολεία κωφών-βαρήκοων), καθώς και σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Asia-Europe Meeting, του European Forum of Sign Language Interpreters). Η τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2008 στον σταθμό CHANNEL 9 και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το PRISMA, αποδίδοντας στη νοηματική εκπομπές ευρείας θεματολογίας. Από το 2009 εργάζεται στην ΕΡΤ, όπου παρουσιάζει το ωριαίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος  Μεταπυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην κώφωση, σχετικά με την Αυτοεκτίμηση Κωφών/ Βαρήκοων ατόμων καθώς και την Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Κωφών/Βαρήκοων Παιδιών Σχολικής Ηλικίας.  Έχει παρουσιάσει ερευνητική εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Εργάζεται ως σχολική ψυχολόγος από το 2015 σε δημόσια – ειδικά και γενικά- σχολεία (π.χ. Ειδικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κωφών/Βαρηκόων Αργυρούπολης). Από το 2014 εργάζεται ως  Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, συνεργαζόμενη με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Από το 2016 εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα  έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων και οργανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το TEDx Athens, το TEDx Kids, το Athens Comedy Festival (stand up comedy), το ILGA Europe και το Athens Pride, στο οποίο διερμηνεύει από το 2015 τα καλλιτεχνικά δρώμενα, με  την παράλληλη απόδοση των τραγουδιών στη νοηματική γλώσσα. Έχει αναλάβει διερμηνείες σε πολιτικές ομιλίες, σε συνέδρια και ημερίδες ποικίλων θεματολογιών, σε Ανώτατά και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Αθηνών στις σχολές Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα « Εμπορίας και Διαφήμισης» κι εργάζεται από το 2006 στο τμήμα λογιστηρίου ιδιωτικής εταιρείας . Στα πλαίσια πρακτικής εργάζεται ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής. Ταυτόχρονα συμμετέχει εθελοντικά σε διάφορες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών, παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη Νοηματική Γλώσσα κι εργάζεται στην εκπαίδευση παιδιών κωφών γονέων με στόχο πάντα την επικοινωνία και τη προσβασιμότητα.

Αποτελεί πλέον επίσημος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας. Έχει Postgraduate Certificate στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του City της Αγγλίας. Έχει εκπαιδευτεί στη συστημική ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Από το 2007 εργάζεται στο Διεθνές Κέντρο Σπουδών ως ψυχολόγος και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.

Είναι διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το 2010 και μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στα προγράμματα δια ζώσης διερμηνείας. Εργάζεται ως Διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής της Αγίας Παρασκευής από το 2014. Έχει εργαστεί για κάποιους μήνες στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας (Relay Service) το 2021. Εργάζεται ως διερμηνέας στον ΟΑΕΔ. Κ.Ε.Κ – Α.Μ.Ε.Α Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2022.

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής από το 2002 ενώ από το 2004 ασχολείται με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές όλων των ηλικιών. Υπήρξε Εργαστηριακή Συνεργάτιδα του ΤΕΙ Αθηνών (2006- 2009) και συμμετείχε σε Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων Κωφών. Από το 2008 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι μόνιμη εκπαιδευτικός του Ειδικού Γυμνασίου/ Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων της Αργυρούπολης. Ως Διερμηνέας ΕΝΓ συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Έχει απασχοληθεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σεμινάρια, σε ημερίδες, συνέδρια, παιδικό θέατρο και πολιτικές ομιλίες, καθώς και σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανάγκες του EUD (European Union of the Deaf) και του EDF (European Disability Forum). Οι γλώσσες εργασίας στις οποίες διερμηνεύει αμφίδρομα είναι η ομιλούμενη ελληνική γλώσσα, η ομιλούμενη αγγλική γλώσσα και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του European Forum of Sign Language Interpreters και υποψήφιο μέλος της ΑIIC (International Association of Conference Interpreters).

Σπούδασε Γαλλική φιλολογία και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το 2008. H τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2010 μέχρι και σήμερα στο Star channel ως αντικαταστάτρια – παρουσιάστρια του ειδικού δελτίου ειδήσεων, και έχει συνεργαστεί επίσης με το Prisma, και το ΣΚΑΪ. Έχει εργαστεί ως διερμηνέας σε θεατρικές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε πολλά άλλα θέατρα της Αθήνας. (Φιλουμένα Μαρτουράνο, Σρεκ, Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, Οδύσσεια, Ιλιάδα, ποιος ανακάλυψε την Αμερική, Interview, Standup comedy κα). Παράλληλα εργάζεται και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Services) του εθνικού ιδρύματος κωφών. Τον Ιούλιο του 2017 εργάστηκε ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών στη Σαμψούντα της Τουρκίας, ενώ τον Ιούλιο του 2018 ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ νέων κωφών που έγινε στο Πανεπιστήμιο Gallaudet (Washington,USA). Από το 2011 συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Διερμηνέων (EFSLI) κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το επάγγελμα του διερμηνέα και τη Νοηματική Γλώσσα. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ Αθηνών καθώς και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Εργάστηκε σε project για το Εθνικό Θέατρο Κωφών της Γερμανίας (DGT) καθώς και στην γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στα πλαίσια του πανελλήνιου προγράμματος διερμηνείας.

Αποφοίτησε από το τμήμα ‘’Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής’’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι κάτοχος πτυχίου με τίτλο Ειδική Αγωγή και Δια Βίου Μάθηση. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Ειδικό Σχολείο κωφών και βαρήκοων Πανοράματος και ασχολήθηκε με την παρατήρηση, αξιολόγηση και διαμόρφωση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε κωφά παιδιά. Από το 2019 ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών με ιδιαιτερότητες σε ΙΒ σχολεία και είναι πλέον επίσημη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων είναι: ‘’Εισαγωγή στη δομή και τις μορφές της Ε.Ν.Γ’’, ‘’Βασικές αρχές και καλές πρακτικές επικοινωνίας με κωφά και βαρήκοα άτομα’’, ΄΄Προκλήσεις και προοπτικές στη σύγχρονη κοινωνία για τα άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα’’ και ‘’Dreams don’t care barriers,,.

Ακολούθησε σπουδές σχετικές με την εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων μαθητών, εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1999. Συνεργάστηκε με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στα πλαίσια του προγράμματος διερμηνείας και ως διερμηνέας στον ΟΑΕΔ. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ. Παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ενώ επί πολλά έτη συνεργάστηκε με το ψηφιακό κανάλι PRISMA, παρουσιάζοντας προγράμματα και εκπομπές με παράλληλη απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα.

Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται της κώφωσης και της νοηματικής γλώσσας, της εγκεφαλικής πλευρίωσης, της προτίμησης και της επιδεξιότητας χεριού. Έχει συμμετάσχει και έχει παρουσιάσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Ως ειδική παιδαγωγός εργάζεται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από το 2008, εκπαιδεύοντας μαθητές με διάφορες αναπηρίες (διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, κ.τ.λ.). Ως διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) έχει συνεργασία με δεκάδες δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή, επιστημονικές ημερίδες, πολιτικές ομιλίες, Ανώτατα και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα εργάζεται και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Services) του εθνικού ιδρύματος κωφών. Στο εξωτερικό έχει καλύψει εκδηλώσεις φορέων όπως το European Disability Forum, το European Union of the Deaf, το European Forum of Sign Language Interpreters καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τον Ιανουάριου του 2010 παρουσιάζει σε καθημερινή βάση το δελτίο ειδήσεων στην Ε.Ν.Γ., στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Ασχολήθηκε με τον τομέα της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας. Ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, εργάζεται από το 2006 σε συνεργασία με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ανάμεσα σε αυτούς η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, μιας και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα από το 2006, ως μόνιμη παρουσιάστρια στο Channel 9, ενώ εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε τηλεοπτικά προγράμματα σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας, αναλαμβάνοντας την παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας -στο οποίο διετέλεσε και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου- και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών.

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Ακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις Διεθνείς σχέσεις και Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Το 2019 εξελέγη Πρόεδρος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ το 2020 Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών. Έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια σε σχέση με την Κώφωση και την διερμηνεία στη Νοηματική, αλλά και σε ειδική εκπαίδευση πάνω στην οπτικοακουστική μετάφραση, όπως: ειδικός υποτιτλισμός για Κωφούς και Βαρήκοους και ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης. Συμμετείχε ως μέντορας σε κοινωνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις του 6ου κύκλου του προγράμματος egg. Γνωρίζει Αγγλικά και Ρωσικά, είναι κάτοχος πιστοποίησης του συστήματος γραφής κι ανάγνωσης των τυφλών Braille και υπήρξε για πολλά χρόνια αθλητής πολεμικών τεχνών. Το Σεπτέμβριο του 2019 εξέδωσε το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο και το 2020 το πρώτο προσβάσιμο παραμύθι για κωφά και τυφλά παιδιά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται ως διερμηνέας με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο του Coordinator στο πανευρωπαϊκό συνέδριο της efsli, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, ενώ για το 2023 είναι ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής για το ίδιο συνέδριο στην Θεσσαλονίκη.

Απόφοιτος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός σε Έργα Υποδομής και παιδαγωγική πιστοποίηση προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ. Επίσης από το 2013 είναι και επίσημη διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και μέλος της ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Από το 2001 συμμετέχει ενεργά στη κοινότητα των Κωφών Πάτρας. Το 2007, ξεκινά να διευθύνει μια νέα σχολή Ελληνικής Νοηματικής με επιτυχία, από όπου και πήρε πολλά εφόδια γνωστικά, αλλά και προσωπικά. Το 2008 αναλαμβάνει να κάνει πρακτική πάνω στη διδασκαλία της Νοηματικής σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Το 2009 αναλαμβάνει να λειτουργήσει το παράρτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στην Πάτρα καλύπτοντας τις ανάγκες διερμηνείας σε Πελοπόννησο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αγρίνιο. Παράλληλα ξεκινά συνεργασία με την μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ιατρών την Helmsic για την ευαισθητοποίηση των υποψήφιων γιατρών όσον αφορά τους Κωφούς και τη φυσική τους γλώσσα. Το 2011 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων κωφών και ακουόντων στη Γαλλία και τις επόμενες δύο χρονιές, εφόσον ανακαλύπτει το ταλέντο της να επικοινωνεί διεθνώς με Κωφούς, εκπροσωπεί και συνοδεύει την ομάδα της Ελλάδας στη Τσεχία, υπεύθυνη σε Projects (theatrical and culture projects) του προγράμματος. Αγαπημένη φράση: “Αφθονία δεν είναι πόσα έχεις αλλά, πόσα μπορείς να μοιραστείς”.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) και του Ευρωπαϊκού φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI). Εργάζεται από το 2013 στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και από το 2015 ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής. Από το 2015 συνεργάζεται με το Pride Athens καλύπτοντας το καλλιτεχνικό κομμάτι των παρουσιάσεων κάνοντας το προσβάσιμο με ταυτόχρονη διερμηνεία στα τραγούδια αλλά και σε όλα τα δρώμενα της βραδιάς και ειναι μία από τους επίσημους – συμβεβλημένους διερμηνείς της ΛΟΑΤ ΑμεΑ. Επιπρόσθετα έχει συνεργαστεί με φορείς τόσο εγχώριους όσο και του εξωτερικού, όπως το TED-x KIDS, το TED-x Athens και την ILGA Europe. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο της υπεύθυνης εγγραφών στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της EFSLI, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Σπούδασε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθηνών Κοινωνική Λειτουργός και από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Το 2006 παρακολούθησε σεμινάριο 400 ωρών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Συμμετείχε σε όλα τα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώθηκαν στη χώρα μας και αφορούν τη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το 2008 και μετά (δικαστική διερμηνεία, διερμηνεία – σύγχρονες τάσεις, άτομα με προβλήματα ακοής και κατάρτιση στην ΕΝΓ κ.α.). Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε διάφορες περιστάσεις όπως συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (European Disability Forum, European platform against poverty and social exclusion, European Parliament, Polish Disability Forum) επιστημονικές ημερίδες, πολιτικές ομιλίες, πανεπιστήμια, κέντρα ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI) και του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) του οποίου διετέλεσε μέλος από το 2015 έως το 2017. Παρουσιάζει δελτία ειδήσεων για κωφούς/ βαρήκοους από το 2008 ενώ από το 2016 εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας από το 2016 και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / εκπαιδευτής ενηλίκων.
Συνεργάζεται με την ΟΜΚΕ και το Εθνικό Ίδρυμα κωφών και διετέλεσε ταμίας στο Σωματείο Διερμηνέων ΕΝΓ. Φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί επίσης είναι: ΜΕΧΟΧΟ, ΩΝΑΣΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, TEDX, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS SPORT – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CHED / 2020-2022 κ.α.

Σπούδασε λογιστικά και εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1996. Στην πολυετή εμπειρία του συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με φορείς όπως το Θέατρο Κωφών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και Εθνικό ίδρυμα κωφών, ενώ παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα του τηλεοπτικού σταθμού Star Channelαπό το 1998. Εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε ποικίλα προγράμματα και εκπομπές, ενώ από το 2014 έχει αναλάβει την εκπαίδευση νέων διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ και ανέλαβε και χρέη Γενικού Γραμματέα. Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2016 με θέματα διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα, είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του συνεδρίου.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 2013.
Συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών τόσο σε διά ζώσης διερμηνείες όσο και εξ’ αποστάσεως (Relay Service).
Η τηλεοπτική εμπειρία ξεκίνησε το 2014 από τον AlphaTv και το Mega Channel, συνεχίστηκε με το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, και σήμερα παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική του MegaTv από την αρχή της επαναλειτουργίας του.
Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο κανάλι της Βουλής, σε συνέδρια, πολιτικές ομιλίες, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ημερίδες και άλλους φορείς.
Αποδίδει στην Ε.Ν.Γ. θεατρικές παραστάσεις, ενδεικτικά: «Φιλουμένα» με την Ελένη Ράντου, «Ο θεός της σφαγής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, «Άγριος Σπόρος» με τον Τάκη Σπυριδάκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» και έχει ασχοληθεί στην εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας με το θέμα της «Επαγγελματικής Αυτό-αποτελεσματικότητας και Εργασιακής Λειτουργικότητας των ατόμων με Κώφωση ή Βαρηκοΐα». Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και ασχολείται με τη διδασκαλία ακουόντων και Κωφών μαθητών. Έχει πάρει μέρος εθελοντικά σε διάφορες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών στη Θεσσαλονίκη και έχει παρακολουθήσει ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια με κεντρικό θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την Κοινότητα των Κωφών. Αποτελεί πλέον επίσημη διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ειδική Αγωγή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2018. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» και στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε την προσβασιμότητα των Κωφών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, έχει εργαστεί εθελοντικά σε ποικίλες δράσεις της Κοινότητας των Κωφών τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στο Ηράκλειο. Το 2021 έκλεισε ο κύκλος εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε επίπεδο διερμηνείας με την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Από το 2002 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ είναι διευθυντής και εκπαιδευτής υποψήφιων διερμηνέων στην σχολή Sign me in your life (Smiyl) στην Θεσσαλονίκη. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για την περαιτέρω επιμόρφωσή του (π.χ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Συμμετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία : Διεθνείς Προοπτικές», 1ο Forum Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ανοικτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας» κ.α.) , ενώ είναι ενεργό μέλος σε πολλές ομάδες κοινωνικών δράσεων.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Νοηματικής γλώσσας από το 2014. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και εργάζεται από το 2009 στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ) στη Θεσσαλονίκη. Από το 2014 εργάζεται στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, το 2016 εργάστηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών ενώ έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη διερμηνεία εκπαιδευτικών βίντεο στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας». Εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στην 1η ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη από το 2016 ενώ έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς όπως το Μέγαρο μουσικής και το Τελόγλειο Ίδρυμα. Συμμετέχει ως διερμηνέας σε events και σεμινάρια όπως το Tedx Ηρακλείου το 2015.

Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Leeds με τίτλο Disability Studies. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει ερευνήσει θέματα όπως η εκπαίδευση των Κωφών μαθητών και η εκπαιδευτική διερμηνεία σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά πλαίσια. Από το 2016 είναι διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και έχει συνεργαστεί με το πρόγραμμα διερμηνείας του ΕΙΚ. Δουλεύει ως εκπαιδεύτρια διερμηνέων στη σχολή Sign me in your life (Smiyl) στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει διερμηνεία σε δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις και έχει εργαστεί εθελοντικά σε βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης συντονίζοντας λέσχες ανάγνωσης Κωφών μαθητών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και workshop σχετικά με τη νοηματική γλώσσα, την κουλτούρα των Κωφών και τη διερμηνεία, ανάμεσα στα οποία το Παγκόσμιο Συνέδριο της Wasli το 2015. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή από το πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωρίζει αγγλικά και γραφή braille. Εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας απο το 2016 και συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφων για το πρόγραμμα διερμηνείας στη Νοηματική, έχει αναλάβει την διερμηνεία σε πολιτικές ομιλίες (ομιλίες της ΝΔ, ΔΕΘ 2017, Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης την εβδομάδα της ΔΕΘ 2017) σεμινάρια (οι συγκρουσιακες σχέσεις γονεων- εφήβων, “aba” ως εργαλείο αξιολόγησης παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμου), πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Λάρισα (Μαρτιο- Απρίλιο 2017) κ.α. Παράλληλα έχει προσφέρει πολλές φορές εθελιντικά τις υπηρεσίες της, όπως στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ κωφών στην Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2016 κ.α. Η ίδια εργάζεται στην Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιστά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

ΠΑΤΡΑ

Τελειόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Λαμπρινή Παπαπροκοπίου γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ κατοικεί μόνιμα στην Πάτρα. Εργάζεται ως υπεύθυνη στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής (Κ.ΕΛ.ΝΟ.) καθώς και ως επίσημη Διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι μέλος του προγράμματος διερμηνέων της ΟΜΚΕ καθώς και του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικής (efsli). Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους φορείς και σωματεία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το 2020 εργάζεται στο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ2, ως διερμηνέας στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Μαθαίνουμε από το σπίτι». Έχει αναλάβει διερμηνείες σε πολιτικές ομιλίες, συνέδρια και ημερίδες ποικίλων θεματολογιών, σε Ανώτατα και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ακόμη, έχει πάρει μέρος σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε εκκλησιαστικές λειτουργίες.
Το 2012 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής κωφών και ακουόντων στην Τσεχία (“Together against barriers”), όπου συμμετέχει σε πολιτιστικά δρώμενα επικοινωνώντας στη Διεθνή Νοηματική Γλώσσα. Το 2014 εκπoνεί την πρωτοποριακή Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Το αριθμητικό σύστημα στην αυθόρμητη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» – «Arithmetical system in spontaneous Greek SignLanguage», η οποία δημοσιεύτηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής Κωφών. Έκτοτε έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Κατάρτιση Διδασκόντων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς στις Γλώσσες (CEFR – L)». Νέο της εγχείρημα, η πιστοποίησή της στο digital marketing από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται σε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ έχει διατελέσει χοροδιδάσκαλος σε χορευτικές Ομάδες και Συνοδός ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

ΚΡΗΤΗ

Κρήτη – Χανιά

Σπούδασε Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιώντας την πρακτική της άσκηση στο Ειδικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος. Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός στον ιδιωτικό τομέα και ως φροντίστρια ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αγγλία. Παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο ”Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της ΕΝΓ” και πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τίτλο ”Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου”. Συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την Κοινότητα των Κωφών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στα Χανιά, όπου και εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πλέον, αποτελεί επίσημη Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από την École Normale Supérieure de Cachan στο Παρίσι. Αντικείμενο έρευνάς του ήταν η εκπαίδευση των επιστημών σε κωφά – βαρήκοα άτομα καθώς και η αποτελεσματικότητα των διερμηνέων, ως μηχανισμός υποστήριξης μαθητών και φοιτητών. Διδάσκει φυσικές
επιστήμες σε ειδικά σχολεία Κωφών – Βαρηκόων από το 2012 και από το 2018 εξειδικεύεται στην μέθοδο S.T.E.M. (Science Technology Education Mathematics) την οποία και εφαρμόζει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα. Από το 2015 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι ενεργό μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Συνεργάζεται με  την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καθώς και με πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναλαμβάνοντας διερμηνείες σε συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά.

ΒΟΛΟΣ

Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στο St.Kliment Ohridski με διπλωματική διατριβή “Social,cultural and psychological dimensions of deaf communities”.Έχει πολυετή εμπειρία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έχοντας παράλληλα εμπνευστεί την εκπαιδευτική δραστηριότητα ’’Νοηματική Survivor’’ για εκμάθηση νοηματικής σε ακούοντα παιδιά. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε ποικίλες δράσεις της κοινότητας κωφών στη Θεσσαλονίκη και είναι επίσημη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας , αποτελώντας μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ.

Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1995 σε πλήθος διαφορετικών θεματικών και πλαισίων, με ειδίκευση σε θέματα συνεδρίων και σε ακαδημαϊκά ή πολύγλωσσα περιβάλλοντα. Έχει βασικές σπουδές στη Φιλολογία (ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών) και διδακτορικό στη Θεωρητική Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας (Bristol, UK). Υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως Φιλόλογος Κωφών / Βαρηκόων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα, έχει συνεργαστεί με πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων στις περιοχές της έρευνας και των εφαρμογών σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες, ενώ έχει αντιστοίχως διοργανώσει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Εργασίες της έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει αναπτύξει σειρά ψηφιακών εργαλείων για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής ως ξένης γλώσσας.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ειδική και Ενταξιακή Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Nottingham. Έχει παρακολουθήσει το ετήσιο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Από το 2019, εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει εργαστεί εθελοντικά ως εκπαιδευτική Διερμηνέας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και σε ποικίλες εκδηλώσεις. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με κατεύθυνση Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας του Π.Δ.Μ. Στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε το γραπτό λόγο των Κωφών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και πλέον εργάζεται ως επίσημη διερμηνέας. Παράλληλα, από το 2020 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε σχολεία, ενώ την περίοδο 2016-2020 βρισκόταν ως ειδική παιδαγωγός στην υπηρεσία Έγκαιρη Παρέμβαση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.). Παλαιότερα, παρακολούθησε το Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία του Λόγου στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. και συνέχισε από το 2014 έως το 2019 με την αξιολόγηση- θεραπευτική αντιμετώπιση περιστατικών, συνεργαζόμενη με τα Εξωτερικά Ιατρεία Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας της Κλινικής. Εκπαιδεύτηκε στο ψυχολογικό εργαλείο CARE-Index (Crittenden 2007). Πήρε μέρος σε διάφορα σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις σχετικά με την Ε.Ν.Γ., την κουλτούρα των Κωφών και τη διερμηνεία από το SIGN-HUB και το CNRS, το efsli και τη Maya de Wit, το Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. και σχολές νοηματικής. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε διάφορες δράσεις σχετικές με θέματα κώφωσης/βαρηκοΐας.
Είναι μέλος του Σ.Δ.Ε.Ν.Γ. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και τη γραφή Τυφλών Braille.

ΚΥΠΡΟΣ

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας. Εργάστηκε ως Φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2015 έως το 2020. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας διερεύνησε την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου ενηλίκων Κωφών στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει εργαστεί εθελοντικά σε δράσεις της Κοινότητας των Κωφών στην Θεσσαλονίκη και έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη Νοηματική Γλώσσα και την εκπαίδευση των κωφών – βαρήκοων παιδιών. Έχει παρακολουθήσει ετήσια Σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή, στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και στον Αυτισμό και έχει εκπαιδευτεί στην ανίχνευση και αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και στη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και παρέμβασης. Το 2016 ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και πιστοποίησε τη γνώση της στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille. Από το 2020 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε κέντρο στήριξης παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Αποτελεί πλέον επίσημη διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σπούδασε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο Lancashire Συμβουλευτική και Ψυχολογία και συνέχισε με σπουδές πάνω στην Διερμηνεία στην Αγγλική Νοηματική Γλώσσα. Εργάζεται από το 2008 ως διερμηνέας Αγγλικής Νοηματικής Γλώσσας και ειδικεύτηκε στην διερμηνεία νομικών υποθέσεων. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στην Σκωτία και δούλεψε για πολλά έτη στην εκπαίδευση νέων διερμηνέων. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος εργασίας σε άτομα με προβλήματα ακοής. Από το 2016 διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και ασχολείται με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΗΜΑΤΑ

Κωφή Διερμηνέας

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έκανε μεταπτυχιακή εξειδίκευση για το International Diploma in Travel and Tourism το 2017. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα είναι δασκάλα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το 2014-2015 συνέβαλε σημαντικά στην επιτροπή ιστορίας της European Union of the Deaf Youth με έδρα τις Βρυξέλλες, για την καταγραφή της ιστορίας των Ευρωπαίων κωφών. Εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα για το Council of Europe- EuropeanYouth Center Budapest ως αρμόδια για τα media. Από το 2016 έως και σήμερα είναι παρουσιάστρια στους αγώνες ποδοσφαίρου του Deaf Champions League. Από το 2017 έως σήμερα είναι γραμματέας του τμήματος Media του Deaf Champions League. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμινάρια – συνέδρια σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο με θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία κλπ. Έχει κάνει αρκετές διερμηνείες σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει στην απόδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως translator της ΕΝΓ στο Έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει εργαστεί στην FIFA ως παρουσιάστρια στην διεθνής νοηματική για τα στιγμιότυπα των αγώνων του World Cup Russia 2018. Το κύριο της ενδιαφέρον είναι η καθολική προσβασιμότητα των κωφών/βαρήκοων σε όλους τους τομείς.
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο Κωφός ή Βαρήκοος δεν είναι χρήστης της νοηματικής γλώσσας, παρέχουμε επιπλέον φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους.

Η Ισμήνη Καραντζή είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας αποκτήσει τόσο τον προπτυχιακό όσο και τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών από το ίδιο τμήμα. Επιπλέον, φοίτησε επί ένα εξάμηνο στο Dublin City University στην Ιρλανδία στο τμήμα Humanities and Social Sciences, ενώ παράλληλα έχει καταρτιστεί σε προγράμματα υποτιτλισμού, Braille, ακουστική περιγραφή, μεταφραστικά εργαλεία, διαχείριση ποιότητας και post-editing.. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ακουστική περιγραφή (AD), τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους (SDH) και την αναγνωσιμότητα των Ευρωπαϊκών κειμένων, για την οποία έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (I.R.T.E.A.). Η διδακτορική της διατριβή άπτεται της ακουστικής περιγραφής, έχοντας στενή επαφή με συλλόγους τυφλών στην Ελλάδα. Παράλληλα έχει παρουσιάσει ερευνητικά της αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια, ενώ άρθρα της για την ακουστική περιγραφή έχουν δημοσιευτεί στο διεθνές περιοδικό Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies, στα πρακτικά του 3ου Swiss Conference on Barrier-free Communication και στον διεθνή τόμο Spielräume der Translation: Dolmetschen und Übersetzen in Theorie und Praxis του εκδοτικού οίκου Waxmann. Τέλος, η εμπειρία της καλύπτει τόσο επαγγελματική όσο και εθελοντική συνεισφορά σε εταιρείες και οργανισμούς ως μεταφράστρια, υποτιτλίστρια, επιμελήτρια/διορθώτρια, υπεύθυνη γλωσσικού συντονισμού και στέλεχος αναπτυξιακών δράσεων.

Η Κερασία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λάρισα. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, όμως πολύ γρήγορα η αγάπη της για την τέχνη και τα άτομα με αναπηρία την οδήγησαν στην Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στην Οπτικοακουστική Μετάφραση με εξειδίκευση στην Ακουστική Περιγραφή για τυφλούς και στον Υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους. Έκτοτε, εργάστηκε ως project manager και υπεύθυνη υποτιτλισμού σε διάφορες εταιρείες και συνεργάστηκε με την ΕΡΤ για την παραγωγή οπτικοακουστικού προγράμματος στα ψηφιακά της κανάλια για ΑμεΑ. Παράλληλα, πραγματοποίησε σεμινάρια, διαλέξεις και μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα τον υποτιτλισμό για κωφούς και την ακουστική περιγραφή για τυφλούς.

Σπούδαζε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας, ωστόσο από μικρό παιδί το πάθος της για την Ζαχαροπλαστική την έκανε να μεταβάλει τα επαγγελματικά της σχέδια. Παράλληλα με την σχολή ζαχαροπλαστικής ανακάλυψε και την νοηματική γλώσσα και αφοσιώθηκε στην εκμάθηση της, καθώς την έκανε να νιώσει μέλος της κοινότητας των Κωφών. Η ίδια είναι κάτοχος επάρκειας ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Για 2 χρόνια συμμετείχε ως εθελόντρια στο Φεστιβάλ Κωφών (Deafestival) και ακόμα 3 χρόνια στο φεστιβάλ μουσικής (Ejekt Festival). Σήμερα εργάζεται εθελοντικά σε κέντρο ημέρας για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Κατάφερε να συνδυάσει τις 2 μεγάλες αγάπες της, δημιουργώντας το δικό της κανάλι στο Youtube, απ’ όπου και παρουσιάζει συνταγές ζαχαροπλαστικής στη νοηματική γλώσσα. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και πρόσφατα ξεκίνησε να μαθαίνει και Ισπανικά.

Maria received her bachelor’s degree in Greek and French Language and Literature from the National Kapodistrian University of Athens.
Her affection for other cultures was the motivating factor that drove her to travel around the world, where she had the opportunity to explore several nations, their people, language, and culture. Throughout these years, she continued her studies in countries such as the United Kingdom, Belgium, France, Italy, as well as Spain, where she attended the University of Salamanca. Consequently, her extensive living abroad allowed her to develop a strong knowledge of English, French, Spanish, and Italian languages.

Maria’s passion for interacting with other cultures pushed her to pursue a career in Customer Service, specifically in the field of Tourism. At the same time, following her affection for languages, she enjoys providing translation, subtitling, and closed caption services for audiovisual content.

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όμως αυτό που την κέρδισε ήταν η μετάφραση, και έτσι συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μετάφραση. Ασχολείται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και τη μετάφραση. Εξειδικεύεται στη μετάφραση ειδικών κειμένων και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διερμηνείας και υποτιτλισμού. Κέντρο του ενδιαφέροντός της είναι η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και η μετάφραση ως μέσο μεταφοράς των γλωσσικών μηνυμάτων. Η ίδια γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο