Συμβαλλόμενοι Διερμηνείς

Η HandsUp είναι το πρώτο πρακτορείο πιστοποιημένων επαγγελματιών Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στην Ελλάδα και έχει στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας.

Όλοι οι διερμηνείς του πρακτορείου μας, είναι πιστοποιημένοι από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli).


ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διερμηνεία στην κοινότητα σημαίνει διερμηνεία ενός διαλόγου (στα πλαίσια μίας
συνέντευξης, ακρόασης δικαστηρίου, διαπραγμάτευσης, ανάκρισης, μιας συζήτησης για
την επίλυση ή αποκατάσταση προβλημάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, κτλ)
μεταξύ ενός προσώπου σε θέση εξουσίας ή ενός ιδιώτη και ενός πελάτη. Η διερμηνεία
είναι διαδοχική ή ταυτόχρονη. Οι διάφορες περιστάσεις συναλλαγής μπορούν επίσης να
περιλαμβάνουν μονολόγους (όπως παρουσιάσεις, διαλέξεις, λόγους, γνωστοποιήσεις,
κτλ). Οι διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι πρόσωπα που λειτουργούν ως
διερμηνείς στις παραπάνω καταστάσεις.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1. Αυτός ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του
Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
2. Οι διερμηνείς διακρίνονται από επαγγελματική εχεμύθεια. Ενημερώνουν τους
πελάτες τους για το γεγονός ότι δεσμεύονται για επαγγελματική εμπιστευτικότητα όπως
ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των διερμηνέων. Η εμπιστευτικότητα αφορά και
το υλικό που λαμβάνουν πριν από την ανάθεση.
3. Δεν αναλαμβάνουν διερμηνείες για τις οποίες δεν έχουν τα απαραίτητα
προσόντα ή προς τις οποίες είναι προκατειλημμένοι. Αν, κατά τη διάρκεια της
διερμηνείας, εμφανιστεί κάποιο εμπόδιο για την επιτυχή επικοινωνία, ο διερμηνέας
πρέπει να σταματήσει και να συζητήσει το ζήτημα με τους ανθρώπους για τους οποίους
αυτός ή αυτή διερμηνεύει. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν το θέμα ή η
γλώσσα είναι διαφορετικά από αυτά που αρχικά συμφωνήθηκαν, αν το λεξιλόγιο γίνεται
προοδευτικά άγνωστο για τον διερμηνέα (εξειδικευμένη γλώσσα, επαγγελματική
φρασεολογία) ή αν ο τρόπος διερμηνείας είναι διαφορετικός από αυτόν που είχαν εκ
των προτέρων συμφωνήσει. Ένας διερμηνέας θεωρείται προκατειλημμένος, οπότε δεν
θα πρέπει να αναλαμβάνει την ανάθεση, αν εξαιτίας κάποιας σύγκρουσης συμφερόντων
απειλείται η αντικειμενικότητα της διερμηνείας. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων
προκύπτει σε περιπτώσεις:
α) όπου η όλη κατάσταση αφορά και τον ίδιο τον διερμηνέα ή ένα στενό συγγενή των
πελατών του,
β) αν ο διερμηνέας είναι υπόχρεος προς τους συμμετέχοντες ή αν οι συμμετέχοντες
είναι υπόχρεοι στο διερμηνέα και
γ) αν δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους.
4. Δεν αναλαμβάνουν διερμηνείες που βλάπτουν ή υποβιβάζουν το
επάγγελμα. Οι διερμηνείς πρέπει να ενεργούν με τρόπο που προάγει το σεβασμό για
το επάγγελμα τους. Ενώ εργάζονται, πρέπει να συμμορφώνονται προς τους νόμους και
τους κανονισμούς. Αν για την ανάθεση υπάρχει υποψία εγκληματικών πράξεων ή
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να αρνούνται την ανάθεση.
5. Δείχνουν αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους τους. Προστατεύουν την
προσωπικότητα των ιδίων και των συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, η τήρηση του
Κώδικα Δεοντολογίας είναι καθαρή ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους. Ο
διερμηνέας δε θα πρέπει να αξιολογεί και να κρίνει έναν άλλο διερμηνέα ούτε θα πρέπει
κάτι τέτοιο να απαιτείται από αυτόν. Αν, ωστόσο, εντοπίσει έναν άλλον διερμηνέα να
ενεργεί αντιεπαγγελματικά, θα πρέπει να το επισημάνει στον εν λόγω συνάδελφο και,
αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει για την αντιεπαγγελματική του στάση το Σωματείο
Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας εφόσον πρόκειται για διερμηνέα
νοηματικής γλώσσας. Αν ένας διερμηνέας δεχτεί σχόλια για έναν συνάδελφο, θα πρέπει
να παραπέμψει το πρόσωπο που δίνει τις πληροφορίες στον εν λόγω διερμηνέα ή/και
τον πελάτη του.
6. Οι διερμηνείς βεβαιώνονται ότι οι συνθήκες εργασίας είναι κατάλληλες για
διερμηνεία. Βεβαιώνονται ότι ο χώρος εργασίας πληρεί τις προϋποθέσεις για την
ομαλή διεξαγωγή της διερμηνείας. Ο διερμηνέας θα συμφωνήσει για το μέρος όπου
αυτός ή αυτή θα στέκεται ή θα κάθεται κατά την συναλλαγή. Θα πρέπει να έχει άνετη
οπτική επαφή με τον πελάτη του και οι ακουστικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να
μην παρεμποδίζεται η ακουστότητα και να μπορεί να ακούει όλους τους ομιλητές.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός αναπαραγωγής
ήχου. Σε διερμηνείες εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου, βιντεοτηλεφώνου και σε τηλε-
συσκέψεις) χρειάζεται να εξασφαλίσει κανείς τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες. Ο
διερμηνέας θα πρέπει να επιλέγει έναν χώρο εργασίας όπου η ασφάλεια του είναι
εγγυημένη και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του, όπως επιθετικότητα από τον
πελάτη ή έκθεση σε χημικές ουσίες και μολυσματικές ασθένειες. Άλλοι παράγοντες που
περιορίζουν την ασφάλεια στην εργασία μπορεί να είναι ο θόρυβος, ο καπνός από
τσιγάρα και άλλοι τέτοιου είδους κίνδυνοι. Ο διερμηνέας έχει το δικαίωμα να
προστατεύει τον εαυτό του από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν και να αρνηθεί να
συμμετάσχει σε μία διερμηνεία, εκτός και αν οι συνθήκες αυτές αλλάξουν προς όφελος
της διερμηνείας.
Ο διερμηνέας θα πρέπει να εργάζεται ανενόχλητος. Η δουλειά του απαιτεί απόλυτη
συγκέντρωση η οποία μπορεί να διαταραχθεί από θορύβους π.χ. ραδιόφωνο, το θόρυβο
των οχημάτων από ένα ανοιχτό παράθυρο, κτλ.
Κατά τη διάρκεια μεγάλων διερμηνειών ο διερμηνέας έχει το δικαίωμα να ξεκουράζεται.
Η κόπωσή του εξαρτάται από την περίσταση. Συνεχής διερμηνεία για πάνω από μία ώρα
δεν συνιστάται, πλην προσωπικών διερμηνειών και εξαιρέσεων που θα υπάρχουν για
εκτός έδρας διερμηνείες. Είναι καλό τα διαλείμματα να ορίζονται εκ των προτέρων.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ο διερμηνέας έχει την ευκαιρία να ξεκουράζεται και
να προετοιμάζεται για το επόμενο μέρος. Το καλύτερο σημείο για να ξεκουράζεται είναι
ένας ξεχωριστός διαθέσιμος χώρος ή σαλόνι. Σε ημερίδες, συνέδρια, κτλ, δεν
επιτρέπεται η συνεχής διερμηνεία πέραν της μίας ώρας.
7. Προσχεδιάζουν γραπτές συμφωνίες για τις αναθέσεις διερμηνειών και
δίνουν προσοχή κυρίως στις απαιτήσεις – προτάσεις των συμβαλλομένων. Αν
μια γραπτή συμφωνία δεν είναι εφικτή, ο διερμηνέας και ο πελάτης μπορούν
να έρθουν σε συμφωνία προφορικά.
Για κάθε ανάθεση προτείνεται να προσχεδιάζεται μια γραπτή συμφωνία, όπου θα
λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του κάθε συμμετέχοντος και θα περιέχονται τα
ελάχιστα δυνατά κριτήρια, όπως η διάρκεια και τα διαλείμματα της διερμηνείας, για τα
οποία ο διερμηνέας και ο πελάτης θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Όταν υπάρχει
έγγραφο για την ανάθεση, είναι εύκολο να ελεγχθούν τα σημεία που συμφωνήθηκαν
οποιαδήποτε στιγμή.
Αν η γραπτή συμφωνία δε μπορεί να γίνει λόγω της πίεσης του χρόνου ή άλλων
παραγόντων, είναι δυνατή μια προφορική συμφωνία. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τον
διερμηνέα και τον πελάτη του να συμφωνούν για τις λεπτομέρειες της διερμηνείας όσο
το δυνατόν εκτενέστερα είτε γραπτώς είτε προφορικά. Αν η συμφωνία έχει γίνει
προφορικά, είναι καλό για τον διερμηνέα να κρατά σημειώσεις.
Όταν ο διερμηνέας αποδέχεται την ανάθεση θα πρέπει να αξιολογεί αν η διερμηνεία
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον προκαθορισμένο αριθμό διερμηνέων. Οι διερμηνείες
διαφέρουν σημαντικά. Όμως, το κοινό τους σημείο είναι ότι όλες απαιτούν από το
διερμηνέα απόλυτη συγκέντρωση. Σε πολλές διαδοχικές διερμηνείες ένας διερμηνέας
είναι αρκετός αλλά μερικές φορές εξαιτίας της φύσης ή της διάρκειας της διερμηνείας
απαιτούνται δύο ή και περισσότεροι. Η καταγραφή της διερμηνείας και η χρήση της στη
συνέχεια θα πρέπει αν συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
8. Οι διερμηνείς προετοιμάζονται για τις αναθέσεις τους έγκαιρα και
προσεκτικά. Προετοιμασία σημαίνει ότι ο διερμηνέας εξοικειώνεται με το θέμα και το
λεξιλόγιο του θέματος και στις δύο γλώσσες και βρίσκει μετάφραση των όρων που
χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προετοιμάζεται εκ των
προτέρων αν πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο διερμηνείας. Αυτό συμβαίνει για
να πετύχει το στόχο της διερμηνείας, δηλαδή, να καταστήσει δυνατή τη γλωσσική
ισότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Πριν αρχίσει η διερμηνεία, ο διερμηνέας πρέπει να
γνωρίζει το θέμα και τον ακριβή τόπο και χρόνο καθώς και τον πελάτη και τον τρόπο
επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον πληροφορίες. Η
προετοιμασία του διερμηνέα είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Θα πρέπει να του
παρέχονται όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες και υλικό που αφορούν την
συναλλαγή. Ο χρόνος παράδοσης των πληροφοριών στον διερμηνέα θα πρέπει να
συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει την ποιότητα στην
διερμηνεία.
Ο διερμηνέας δεν θα αποδεχτεί μια ανάθεση αν δεν μπορεί να προετοιμαστεί επαρκώς.
Μια τέτοια άρνηση δείχνει ότι ο διερμηνέας ξέρει τα όριά του. Θα δεχτεί μόνο μια
ανάθεση που μπορεί να χειριστεί, δηλαδή, όπου είναι σε θέση να μεταφέρει το μήνυμα
σωστά.
Αν ο διερμηνέας δεν δύναται να προετοιμαστεί σωστά εκ των προτέρων λόγω έλλειψης
υλικού, έχει το δικαίωμα να μελετήσει το θέμα και την απαιτούμενη ορολογία κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής, πράγμα που φυσικά θα παρατείνει τη διερμηνεία. Μπορεί
επίσης να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σε φυλλάδια από γραφεία και
πρακτορεία, στο διαδίκτυο, σε λεξικά και έγγραφα δικαστηρίων.
9. Στοχεύουν σε μια πλήρη διερμηνεία και δεν παραλείπουν τίποτα ούτε
προσθέτουν τίποτα άσχετο. Καθήκον του διερμηνέα είναι να μεταφέρει τόσο
γλωσσικά όσο και μη γλωσσικά-πολιτισμικά μηνύματα όσο το δυνατόν εκτενέστερα ενώ
ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους παραμένει αναλλοίωτο. Αν ο διερμηνέας δε μπορεί να
βρει αντίστοιχες γλωσσικές εκφράσεις για παροιμίες, σχήματα λόγου, σπάνιους όρους,
συντομογραφίες, κτλ ή αν δεν υπάρχουν ισοδύναμες λέξεις στη γλώσσα στόχο, ζητά
από τον ομιλητή να διευκρινίσει το μήνυμά του και έπειτα πληροφορεί τον πελάτη του.
Ωστόσο, ο διερμηνέας δεν εξηγεί τίποτα με τη δική του πρωτοβουλία για λογαριασμό
των ατόμων που μιλούν τις γλώσσες που εκείνος διερμηνεύει.
Πριν από την έναρξη της διερμηνείας, ο διερμηνέας συμφωνεί με τους συμμετέχοντες
ότι θα μιλούν με τη σειρά και για χρονικά διαστήματα που θα του επιτρέπουν να
διερμηνεύει πλήρως. Αν η ακρίβεια στη μεταφορά του μηνύματος εμποδίζεται επειδή οι
ομιλητές αλληλεπικαλύπτονται ή λόγω του διαστήματος που ο καθένας μιλάει, ο
διερμηνέας θα πρέπει να διακόψει τη συζήτηση και να πάρει αυτός το λόγο.
10. Είναι αμερόληπτοι, παραμένουν αμέτοχοι, και δεν επιτρέπουν στις
προσωπικές τους απόψεις και στάσεις να επηρεάσουν τη δουλειά τους.
Όταν αποδέχονται μια ανάθεση, καθώς και κατά τη διάρκεια της και μετά από αυτή, οι
διερμηνείς πρέπει να λειτουργούν αμερόληπτα για να πετύχουν σχέσεις εμπιστοσύνης
με τους πελάτες τους.
Αμεροληψία σημαίνει ότι οι προσωπικές τους απόψεις και στάσεις δεν επηρεάζουν την
ποιότητα της δουλειάς τους. Αν τα ζητήματα που συζητούνται σε μια διερμηνεία είναι
ενάντια στις αρχές και την ηθική του διερμηνέα, δεν επιτρέπει να φανεί αυτό μέσα από
τις χειρονομίες, τον τόνο της φωνής του και την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Αν
πριν από την ανάθεση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχος και αμερόληπτος
όσον αφορά το θέμα ή τα άτομα που διερμηνεύονται, θα πρέπει να μην αναλάβει την
ανάθεση. Αν, για παράδειγμα, το θέμα που πρόκειται να διερμηνευθεί προκαλεί βαθιά
συναισθήματα μίσους, απέχθειας, εμπάθειας, κτλ, τα οποία ίσως φανούν στο προϊόν της
διερμηνείας, ο διερμηνέας θα πρέπει να αρνηθεί την ανάθεση ή να εγκαταλείψει μια
διερμηνεία που έχει ήδη ξεκινήσει.
Οι διερμηνείς λειτουργούν ως φορείς μηνυμάτων και δεν παίρνουν θέση για το θέμα
υπό συζήτηση. Όμως, ο διερμηνέας είναι ένας από τους συμμετέχοντες και η παρουσία
του επηρεάζει την επικοινωνιακή κατάσταση.
11. Δεν λειτουργούν ως βοηθοί, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι των ατόμων για
τα οποία διερμηνεύουν. Ευθύνη τους είναι να μεταφέρουν το μήνυμα. Δεν παρέχουν
συμβουλές ή καθοδήγηση στα πρόσωπα που διερμηνεύονται.
12. Κατά τη διάρκεια διερμηνειών δεν είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για
τίποτα άλλο πέραν της διερμηνείας. Καθήκον τους είναι να μεταφέρουν το μήνυμα
προκειμένου να πετύχουν τη γλωσσική ισότητα μεταξύ των ατόμων που
διερμηνεύονται. Στα καθήκοντά τους δεν είναι να μεταφέρουν ή να συνοδεύουν τους
πελάτες ή να συμπληρώνουν έντυπα για λογαριασμό τους. Γραπτές εργασίες, όπως
μεταφράσεις, πάντα διαπραγματεύονται ξεχωριστά.
Οι διερμηνείς μεταφέρουν μηνύματα σε καταστάσεις διερμηνείας μόνο. Έξω από αυτές
δεν συζητούν τα θέματα που αναφέρθηκαν στη συνομιλία όπου διερμήνευσαν.
13. Οι διερμηνείς εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη φύση της
διερμηνείας μέσα από το χειρισμό της ανάθεσης. Πριν από την ανάθεση οι
διερμηνείς ενημερώνονται για τη φύση της διερμηνείας προκειμένου να προσαρμόσουν
το ύφος τους και να ντυθούν κατάλληλα. Οι διερμηνείς ντύνονται σύμφωνα με τις
πολιτισμικές παραμέτρους μιας ανάθεσης καθώς και άλλους παράγοντες π.χ. τον καιρό
όταν η διερμηνεία γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, ντύνονται σύμφωνα με την
περίσταση για να μην τραβούν άσκοπα την προσοχή των άλλων.
Διαφορετικές καταστάσεις διερμηνείας απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. Οι διερμηνείς
προσαρμόζουν τη στάση τους στην κουλτούρα των συμμετεχόντων. Η στάση τους δε
θα πρέπει να παρεμποδίζει την ομαλή ροή της διερμηνείας. Χρειάζεται να είναι ενήμεροι
για την κατάσταση όπου θα εργαστούν και να διαθέτουν ευελιξία.
14. Οι διερμηνείς πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους
δεξιότητες. Πέραν της καλής γλώσσας και των δεξιοτήτων διερμηνείας χρειάζεται
γνώση τεχνικών διερμηνείας καθώς και ευρεία γνώση γενικών θεμάτων. Όλα αυτά
πρέπει να ασκούνται και να αναπτύσσονται ενεργά.
Οι γλώσσες αλλάζουν και εξελίσσονται με τις αλλαγές στην κοινωνία. Οι διερμηνείς
εξελίσσουν τις δεξιότητές τους παρακολουθώντας την πολιτισμική πλευρά των
γλωσσών που δουλεύουν καθώς και μέσα από ευκαιρίες κατάρτισης. Δουλεύουν
συνεχώς ορολογίες. Επίσης, οι δεξιότητες διερμηνείας μπορούν να βελτιωθούν και
ανεξάρτητα ή και με μερικούς συναδέλφους μαζί, με το να μελετά κανείς το προϊόν της
δουλειάς του παίρνοντας ανατροφοδότηση από άλλους.
Οι διερμηνείς αναγνωρίζουν τα προσωπικά τους όρια. Ενδιαφέρονται για την καλή τους
ψυχική και φυσική κατάσταση προκειμένου να διατηρήσουν τις ικανότητες τους στη
δουλειά και να εξασφαλίσουν ένα καλό αποτέλεσμα.
15. Οι διερμηνείς πρέπει να καθορίζουν την αμοιβή που ζητούν για τις
υπηρεσίες τους με επαγγελματικό και δίκαιο τρόπο ακολουθώντας το
τιμολόγιο του Σωματείου Διερμηνέων. Η εθελοντική παροχή υπηρεσιών είναι
προαιρετική και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εξαίρεση και όχι σαν
αναμενόμενη τακτική, πάντα δε ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας.
❖ Ο κώδικας δεοντολογίας του διερμηνέα έχει φτιαχτεί για να προστατέψει τους
διερμηνείς, τους κωφούς αλλά και τους ακούοντες σε περιπτώσεις που
χρησιμοποιείται κάποιος διερμηνέας για την επικοινωνία.
❖ Η μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, από το διερμηνέα μέλος του
σωματείου μας επισύρει γι αυτόν ποινές από το Σωματείο Διερμηνέων
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας των Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και ο
Οδηγός Σωστής Διερμηνείας είναι δημόσιες πληροφορίες. Τα μέλη του Σωματείου
Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα
αυτόν τον οδηγό και να πληροφορούν σχετικά τους συνεργάτες τους και τους πελάτες
τους έτσι ώστε και οι πελάτες να είναι ενήμεροι για τις αρχές που καθορίζουν τη
δουλειά του διερμηνέα. Τόσο ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας των Διερμηνέων της
Κοινότητας όσο και ο Οδηγός Σωστής Διερμηνείας έχουν δημιουργηθεί για να
προωθούν τη γλωσσική ισότητα ενός ατόμου όταν συναλλάσσεται με τις αρχές.
Πότε είναι απαραίτητος ένας διερμηνέας και τι είναι διερμηνεία;
Ένας διερμηνέας είναι απαραίτητος όταν οι άνθρωποι δεν έχουν μια κοινή γλώσσα.
Στόχος του διερμηνέα είναι να διευκολύνει την επιτυχή επικοινωνία πέραν των
γλωσσικών και πολιτισμικών ορίων. Ο διερμηνέας είναι ένας ουσιαστικός σύνδεσμος
μεταξύ των δύο πλευρών που επικοινωνούν καθώς ο διερμηνέας βοηθά και τις δύο
πλευρές να εκφραστούν πλήρως στη μητρική τους γλώσσα.
Μέσω της διερμηνείας, οι άνθρωποι είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους και να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Ένας
επαγγελματίας διερμηνέας μπορεί επίσης να βοηθήσει τις αρχές να πάρουν δίκαιες
αποφάσεις ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του πελάτη ή δεν γνωρίζουν
αρκετά για τις πολιτισμικές του καταβολές. Η διερμηνεία καθιστά δυνατές τις δίκαιες,
και ζωτικής σημασίας για το ίδιο το άτομο, πρακτικές και νομικές αποφάσεις.
Είναι αναγκαία στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, σε εκπαιδευτικούς και ιατρικούς
χώρους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες
μπορούν να έχουν σπουδαιότατη επίδραση σε ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που λαμβάνουν ψυχιατρική θεραπεία ή
αναζητούν άσυλο. Οι διερμηνείς δεν εμπλέκονται στη συναλλαγή, μόνο διερμηνεύουν
τη συζήτηση της συναλλαγής. Επίσης, διευκρινίζουν τις πολιτισμικές διαφορές όταν
αυτό είναι αναγκαίο για την κατανόηση. Τους έχει ανατεθεί να μεταφέρουν μηνύματα,
νοήματα και σκέψεις.
Οι διερμηνείς είναι επαγγελματίες από τους οποίους αναμένεται να είναι κατάλληλοι και
έμπειροι για κατά πρόσωπο επικοινωνία, να αρθρώνουν καθαρά και να έχουν μία
ρέουσα και ευχάριστη προφορική έκφραση. Γενικά, οι διερμηνείς έχουν καλύτερες
γλωσσικές, πολιτισμικές και επικοινωνιακές δεξιότητες από τον μέσο όρο των
ομιλούντων μίας γλώσσας. Οι επαγγελματικές τους δεξιότητες αποκτώνται μέσα από
την εκπαίδευση. Οι διερμηνείς δεν πρέπει να έχουν διαπράξει νομικό αδίκημα. Στενοί
συγγενείς ή φίλοι των ατόμων που εμπλέκονται σε μία διερμηνεία δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς και σε καμία περίπτωση παιδιά
Ο πελάτης πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο διερμηνέας είναι επαγγελματίας που γνωρίζει τις
απαιτήσεις του επαγγέλματος και τον Κώδικα Ηθικής.
Η διερμηνεία είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός όπου δύο ή περισσότερες πλευρές
αλληλεπιδρούν. Περιλαμβάνει τον διερμηνέα και δύο άτομα για τα οποία διερμηνεύει ή
τον διερμηνέα, τον ομιλητή και τους ακροατές.
Όλες οι πλευρές συνεισφέρουν στην επιτυχία της διερμηνείας. Πριν την έναρξη της
διερμηνείας θα ήταν σοφό να διευκρινιστεί ο ρόλος κάθε πλευράς.
Ο Κώδικας Ηθικής,Δεοντολογίας και ο Οδηγός Σωστής Διερμηνείας προσαρτώνται στο
καταστατικό του Σωματείου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού σύμφωνα με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2008
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αθήνα Ιανουάριος 2009

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Τα χαρακτηριστικά ενóς επαγγελματία διερμηνέα είναι πολλά και απαριθμώντας τα κανείς μετά απó λίγο η λίστα αρχίζει να μοιάζει με Χρυσó Κανóνα.
Οι διερμηνείς έχουν κάθε δικαίωμα στην προσωπικóτητά τους, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βοηθούν το επάγγελμα και προπάντως τον ίδιο τον επαγγελματία στην διεκπεραίωση της διερμηνευτικής διαδικασίας.
Οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να έχουν διακριτική παρουσία και σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται με εμφάνιση που προκαλεί το ενδιαφέρον και αποσπά την προσοχή. Ειδικóτερα:
➢ Τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά, συμπαγή (óχι ακάλυπτα μέρη του σώματος), άνετα και κατάλληλα για κάθε περίσταση διερμηνείας.
➢ Να είναι μονόχρωμα σε ματ (óχι γυαλιστερά) χρώματα μαύρο, σκούρο πράσινο, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε. Το καλοκαίρι αν ο διερμηνέας είναι ηλιοκαμένος μπορεί να φορέσει ρούχα σε χρώματα λευκó, γαλάζιο, ανοικτó πράσινο.
• ΟΧΙ ρούχα διάφανα, γυαλιστερά, ιριδίζοντα ή φωσφορίζοντα.
• ΟΧΙ ρούχα με εξώγαζες ραφές (που ξεχωρίζουν πάνω στο ύφασμα).
• ΟΧΙ ρούχα με κουμπιά μεγάλα, με έντονα χρώματα γυαλιστερά και στρας.
• ΟΧΙ σορτς, αμάνικα μπλουζάκια ή αμάνικα φορέματα.
• ΟΧΙ μπλούζες, πουλóβερ και φορέματα με μεγάλα (βαθιά) ντεκολτέ.
• ΟΧΙ πουκάμισα με ανεβασμένα (γυρισμένα) μανίκια.
• ΟΧΙ σαγιονάρες, πολύχρωμα παπούτσια.
• ΟΧΙ καπέλα.
• ΟΧΙ φουλάρια, μαντήλια στο λαιμó, πασμίνες με σχέδια, γραβάτες πολύχρωμες και με πολύπλοκα σχέδια.
• ΟΧΙ μακριά και γυαλιστερά σκουλαρίκια, μεγάλα ρολóγια, βραχιóλια περιδέραια, πολύχρωμα λουράκια, δακτυλίδια με μεγάλες πέτρες και στρας.
➢ Επιτρέπονται: Μικρά διακριτικά σκουλαρίκια, βέρα ή δαχτυλίδι,
θρησκευτικóς σταυρóς και ρολóι χωρίς μεταλλικó λουράκι.
• ΟΧΙ καρφίτσες στα σακάκια ή μαντήλι στο αντρικó σακάκι.
• ΟΧΙ γυαλιά με μεγάλους έγχρωμους ή γυαλιστερούς σκελετούς και χωρίς φακούς «καθρέφτες». Να είναι καλά στερεωμένοι στα αυτιά (να μην πέφτουν).
• ΟΧΙ μάσημα τσίχλας.
➢ Μαλλιά καθαρά περιποιημένα χωρίς περίτεχνα χτενίσματα που καλύπτουν το πρóσωπο και χωρίς αξεσουάρ (πολύχρωμες στέκες, τσιμπιδάκια, κορδέλες, κ.λπ.).
➢ Νύχια περιποιημένα, óχι μακριά και βαμμένα με έντονα χρώματα.
➢ Μουστάκι, γένια αν υπάρχουν να είναι περιποιημένα με «καθαρή» την περιοχή γύρω απó τα χείλη, για να είναι εφικτή η χειλεανάγνωση απó τους Κωφούς πελάτες.
➢ Μακιγιάζ διακριτικó. Προσοχή στο κραγιóν.
➢ Είμαστε προσεκτικοί στη στάση του σώματός μας: Δεν καθóμαστε σταυροπóδι, δεν κουνάμε τα πóδια μας μπρος πίσω, δεν τα απλώνουμε ούτε τα ανοίγουμε.
➢ Αν δουλεύουμε σε εξέδρα προσέχουμε το μήκος της φούστας ή του φορέματος. Προτιμóτερο το παντελóνι (ανάλογα με την περίσταση διερμηνείας πάντα).
➢ Αν πρέπει να φοράμε ονομαστική κάρτα την τοποθετούμε σε σημείο δεξιά ή αριστερά στα ρούχα μας στο ύψος της ζώνης μας.
➢ Δεν κάνουμε διερμηνεία κρατώντας τσάντα ή έχοντάς την
περασμένη στον ώμο μας.
➢ Ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνισή μας σε δικαστικές και
θρησκευτικές διερμηνείες.
➢ Σε θεατρικές διερμηνείες είναι πιθανóν ο διερμηνέας να συμμετέχει με ρούχα πάντα μονóχρωμα αλλά σε χρώματα και σχεδιασμó που ακολουθεί τα κουστούμια της παράστασης.
➢ Στις τηλεοπτικές διερμηνείες ενδεχομένως να φορεθούν απó γυναίκες διερμηνείς και σακάκια μονóχρωμα με άλλα χρώματα πλην των παραπάνω αναγραφóμενων τα οποία ταιριάζουν στο φóντο που χρησιμοποιεί το τηλεοπτικó κανάλι. Επίσης το μακιγιάζ είθισται να είναι πιο έντονο για τεχνικούς λóγους. H εμφάνιση του διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας οφείλει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ανεμπóδιστη θέαση των κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου. Βασική αρχή της επιλογής του χρώματος των ενδυμάτων είναι να βρίσκονται σε αντίθεση με το χρώμα του δέρματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο φóντο για τα χέρια. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη δυσχεραίνει τη θέαση των εκφράσεων του προσώπου. Οι μεγάλοι σκελετοί γυαλιών δεν ενδείκνυνται για περιστάσεις τηλεοπτικής διερμηνείας.
Ο Ενδυματολογικóς Κώδικας ισχύει για óλες τις περιστάσεις διερμηνείας και εφαρμóζεται απó óλα τα μέλη του Σωματείου. Προσαρτάται στον Κώδικα Δεοντολογίας με απóφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2010.

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Μυρτώ Γκανούρη

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάζεται ως διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2009. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς κάνοντας προσβάσιμες τις ομιλίες και εκδηλώσεις τους. Είναι επίσημη συνεργάτης – Διερμηνέας της θεατρικής ομάδας Κωφών “Τρελά Χρώματα”. Εργάζεται από το 2017 στην γραμματεία του προγράμματος διερμηνείας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, καθώς και ως μία από τους συμβεβλημένους διερμηνείς του ίδιου προγράμματος δια ζώσης αλλά και εξ’ αποστάσεως διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα (Relay Service). Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, καθώς έχει συνεργαστεί με το ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ Πρίσμα+, το Channel 9 και το κανάλι Alpha στο ειδικό δελτίο ειδήσεων στη Νοηματική, ως παρουσιάστρια – Διερμηνέας. Η ίδια έχει παρακολουθήσει μια σειρά συνεδρίων και ημερίδων εξειδικευμένα στην ειδική αγωγή και τη Νοηματική Γλώσσα.

Ουρανία Ιορδανίδου

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Από το 2006 συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικά ιδρύματα στον τομέα της επιμέλειας κειμένων, ενώ από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων στο αντικείμενο της διερμηνείας, ενώ το 2009 παρακολούθησε ετήσιο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (του ΕΚΠΑ), αποκτώντας εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Έχει συνεργαστεί με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ενώ παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε ποικίλους τομείς, όπως πολιτικές ομιλίες, επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, αθλητικές διοργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και άλλες εκπαιδευτικές δομές (Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολεία κωφών-βαρήκοων), καθώς και σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Asia-Europe Meeting, του European Forum of Sign Language Interpreters). Η τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2008 στον σταθμό CHANNEL 9 και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το PRISMA, αποδίδοντας στη νοηματική εκπομπές ευρείας θεματολογίας. Από το 2009 εργάζεται στην ΕΡΤ, όπου παρουσιάζει το ωριαίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Μανουέλλα Κάια - Καγιοπούλου

Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος  Μεταπυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην κώφωση, σχετικά με την Αυτοεκτίμηση Κωφών/ Βαρήκοων ατόμων καθώς και την Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Κωφών/Βαρήκοων Παιδιών Σχολικής Ηλικίας.  Έχει παρουσιάσει ερευνητική εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Εργάζεται ως σχολική ψυχολόγος από το 2015 σε δημόσια – ειδικά και γενικά- σχολεία (π.χ. Ειδικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κωφών/Βαρηκόων Αργυρούπολης). Από το 2014 εργάζεται ως  Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, συνεργαζόμενη με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Από το 2016 εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα  έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων και οργανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το TEDx Athens, το TEDx Kids, το Athens Comedy Festival (stand up comedy), το ILGA Europe και το Athens Pride, στο οποίο διερμηνεύει από το 2015 τα καλλιτεχνικά δρώμενα, με  την παράλληλη απόδοση των τραγουδιών στη νοηματική γλώσσα. Έχει αναλάβει διερμηνείες σε πολιτικές ομιλίες, σε συνέδρια και ημερίδες ποικίλων θεματολογιών, σε Ανώτατά και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ξένια Νικολακοπούλου

Η Ξένια Νικολακοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής από το 2002 ενώ από το 2004 ασχολείται με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές όλων των ηλικιών. Υπήρξε Εργαστηριακή Συνεργάτιδα του ΤΕΙ Αθηνών (2006- 2009) και συμμετείχε σε Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων Κωφών. Από το 2008 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι μόνιμη εκπαιδευτικός του Ειδικού Γυμνασίου/ Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων της Αργυρούπολης. Ως Διερμηνέας ΕΝΓ συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Έχει απασχοληθεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σεμινάρια, σε ημερίδες, συνέδρια, παιδικό θέατρο και πολιτικές ομιλίες, καθώς και σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανάγκες του EUD (European Union of the Deaf) και του EDF (European Disability Forum). Οι γλώσσες εργασίας στις οποίες διερμηνεύει αμφίδρομα είναι η ομιλούμενη ελληνική γλώσσα, η ομιλούμενη αγγλική γλώσσα και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του European Forum of Sign Language Interpreters και υποψήφιο μέλος της ΑIIC (International Association of Conference Interpreters).

Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Σπούδασε Γαλλική φιλολογία και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το 2008. H τηλεοπτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2010 μέχρι και σήμερα στο Star channel ως αντικαταστάτρια – παρουσιάστρια του ειδικού δελτίου ειδήσεων, και έχει συνεργαστεί επίσης με το Prisma, και το ΣΚΑΪ. Έχει εργαστεί ως διερμηνέας σε θεατρικές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε πολλά άλλα θέατρα της Αθήνας. (Φιλουμένα Μαρτουράνο, Σρεκ, Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, Οδύσσεια, Ιλιάδα, ποιος ανακάλυψε την Αμερική, Interview, Standup comedy κα). Παράλληλα εργάζεται και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Services) του εθνικού ιδρύματος κωφών. Τον Ιούλιο του 2017 εργάστηκε ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών στη Σαμψούντα της Τουρκίας, ενώ τον Ιούλιο του 2018 ως διερμηνέας της ελληνικής αποστολής για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ νέων κωφών που έγινε στο Πανεπιστήμιο Gallaudet (Washington,USA). Από το 2011 συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Διερμηνέων (EFSLI) κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το επάγγελμα του διερμηνέα και τη Νοηματική Γλώσσα. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ Αθηνών καθώς και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Εργάστηκε σε project για το Εθνικό Θέατρο Κωφών της Γερμανίας (DGT) καθώς και στην γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στα πλαίσια του πανελλήνιου προγράμματος διερμηνείας.

Τόνια Παπαντωνάκη

Ακολούθησε σπουδές σχετικές με την εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων μαθητών, εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1999. Συνεργάστηκε με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στα πλαίσια του προγράμματος διερμηνείας και ως διερμηνέας στον ΟΑΕΔ. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ. Παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ενώ επί πολλά έτη συνεργάστηκε με το ψηφιακό κανάλι PRISMA, παρουσιάζοντας προγράμματα και εκπομπές με παράλληλη απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα.

Πολύβιος Κοσμάτος

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από την École Normale Supérieure de Cachan στο Παρίσι. Αντικείμενο έρευνάς του ήταν η εκπαίδευση των επιστημών σε κωφά – βαρήκοα άτομα καθώς και η αποτελεσματικότητα των διερμηνέων, ως μηχανισμός υποστήριξης μαθητών και φοιτητών. Διδάσκει φυσικές
επιστήμες σε ειδικά σχολεία Κωφών – Βαρηκόων από το 2012 και από το 2018 εξειδικεύεται στην μέθοδο S.T.E.M. (Science Technology Education Mathematics) την οποία και εφαρμόζει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα. Από το 2015 εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και είναι ενεργό μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Συνεργάζεται με  την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καθώς και με πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναλαμβάνοντας διερμηνείες σε συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά.

Νεφέλη Ράντου

Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται της κώφωσης και της νοηματικής γλώσσας, της εγκεφαλικής πλευρίωσης, της προτίμησης και της επιδεξιότητας χεριού. Έχει συμμετάσχει και έχει παρουσιάσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Ως ειδική παιδαγωγός εργάζεται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από το 2008, εκπαιδεύοντας μαθητές με διάφορες αναπηρίες (διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, κ.τ.λ.). Ως διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) έχει συνεργασία με δεκάδες δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή, επιστημονικές ημερίδες, πολιτικές ομιλίες, Ανώτατα και Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα εργάζεται και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Services) του εθνικού ιδρύματος κωφών. Στο εξωτερικό έχει καλύψει εκδηλώσεις φορέων όπως το European Disability Forum, το European Union of the Deaf, το European Forum of Sign Language Interpreters καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τον Ιανουάριου του 2010 παρουσιάζει σε καθημερινή βάση το δελτίο ειδήσεων στην Ε.Ν.Γ., στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Σοφία Ρομπόλη

Ακολούθησε σπουδές κλινικής ψυχολογίας και παιδοψυχολογίας ενώ εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1996. Είναι η επίσημη διερμηνέας του Εθνικού Θεάτρου Κωφών Ελλάδος και εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha από το 1997 παρουσιάζοντας επίσης το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μια πληθώρα εκπομπών μέσω του Alpha Webtv. Η μεγάλη εμπειρία της στην διερμηνεία διαφαίνεται καθαρά από τις συνεργασίες της με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και Εθνικό ίδρυμα κωφών, αλλά και φορείς όπως Στέγη γραμμάτων και Τεχνών και την θέση της Διερμηνέας – Παρουσιάστριας στην τελετή έναρξης και λήξης των 12ων παραολυμπιακών Αγώνων το 2004, που για πρώτη φορά στα ιστορικά παρουσιάστηκε και στην Νοηματική Γλώσσα. Η ίδια είναι μέλος του σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αλλά και του Ευρωπαϊκού φόρουμ διερμηνέων νοηματικών γλωσσών.

Βιβή Σιδέρη

Ασχολήθηκε με τον τομέα της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας. Ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, εργάζεται από το 2006 σε συνεργασία με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ανάμεσα σε αυτούς η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η τηλεοπτική της εμπειρία είναι μεγάλη, μιας και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα από το 2006, ως μόνιμη παρουσιάστρια στο Channel 9, ενώ εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε τηλεοπτικά προγράμματα σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας, αναλαμβάνοντας την παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας -στο οποίο διετέλεσε και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου- και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών.

Γιώργος Στάθης

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του Ευρωπαϊκού φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli). Εργάστηκε το 2014 -2017 στον τηλεοπτικό σταθμό Channel 9, στο δελτίο ειδήσεων με παράλληλη απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα ως αντικαταστάτης – παρουσιαστής, το 2017 στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, το 2018 στο Star Channel και σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Skai. Συνεργάζεται με τον οργανισμό Liminal αναλαμβάνοντας να κάνει προσβάσιμες θεατρικές παραστάσεις με παράλληλη απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα και δουλεύει από το 2013 έως και σήμερα στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, ενώ από το 2016 εώς και σήμερα στο πρόγραμμα διερμηνείας που διενεργεί το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, καθώς και στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως διερμηνείας (relay services) του ίδιου φορέα. Εργάστηκε από το 2015 ως το 2018 ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς και φορείς, όπως Υπουργείο εργασίας, παιδείας, γενική γραμματεία ενημέρωσης, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ελληνική παραολυμπιακή επιτροπή, Εθνικό Θέατρο, Very special arts hellas, TEDx – conference, ILGA-Europe, Goethe-Institut, WordPress, Πανελλήνιο Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κ.α. Τέλος, είναι ένας από τους επίσημους – συμβεβλημένους διερμηνείς της ΛΟΑΤ ΑμεΑ και από το 2015 συνεργάζεται με το Pride Athens, καλύπτοντας τις πολιτικές ομιλίες και χαιρετισμούς στη Νοηματική γλώσσα. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο του Co-ordinator στον τομέα της επικοινωνίας στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της efsli, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα, ενώ διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.

Αικατερίνη Σταμούλου

Απόφοιτος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός σε Έργα Υποδομής και παιδαγωγική πιστοποίηση προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ.Επίσης απο το 2013 είναι και επίσημη διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και μέλος της ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.Απο το 2001 συμμετέχει ενεργά στη κοινότητα των Κωφών Πάτρας.Το 2007, ξεκινά να διευθύνει μια νέα σχολή Ελληνικής Νοηματικής με επιτυχία, από όπου και πήρε πολλά εφόδια γνωστικά, αλλά και προσωπικά. Το 2008 αναλαμβάνει να κάνει πρακτική πάνω στη διδασκαλία της Νοηματικής σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές.Το 2009 αναλαμβάνει να λειτουργήσει το παράρτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στην Πάτρα καλύπτοντας τις ανάγκες διερμηνείας σε Πελοπόννησο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αγρίνιο. Παράλληλα ξεκινά συνεργασία με την μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ιατρών την Helmsic για την ευαισθητοποίηση των υποψήφιων γιατρών όσον αφορά τους Κωφούς και τη φυσική τους γλώσσα. Το 2011 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων κωφών και ακουόντων στη Γαλλία και τις επόμενες δύο χρονιές, εφόσον ανακαλύπτει το ταλέντο της να επικοινωνεί διεθνώς με Κωφούς, εκπροσωπεί και συνοδεύει την ομάδα της Ελλάδας στη Τσεχία, υπεύθυνη σε Projects (theatrical and culture projects) του προγράμματος.Αγαπημένη φράση: “Αφθονία δεν είναι πόσα έχεις αλλά, πόσα μπορείς να μοιραστείς”

Έλενα Τσαρσιταλίδη

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) και του Ευρωπαϊκού φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI). Εργάζεται από το 2013 στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και από το 2015 ως εκπαιδευτικός Διερμηνέας στο ΙΕΚ ειδικής αγωγής της Αγίας Παρασκευής. Από το 2015 συνεργάζεται με το Pride Athens καλύπτοντας το καλλιτεχνικό κομμάτι των παρουσιάσεων κάνοντας το προσβάσιμο με ταυτόχρονη διερμηνεία στα τραγούδια αλλά και σε όλα τα δρώμενα της βραδιάς και ειναι μία από τους επίσημους – συμβεβλημένους διερμηνείς της ΛΟΑΤ ΑμεΑ. Επιπρόσθετα έχει συνεργαστεί με φορείς τόσο εγχώριους όσο και του εξωτερικού, όπως το TED-x KIDS, το TED-x Athens και την ILGA Europe. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο της υπεύθυνης εγγραφών στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της EFSLI, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Ροζαλία Φουντά

Σπούδασε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθηνών Κοινωνική Λειτουργός και από το 2008 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Το 2006 παρακολούθησε σεμινάριο 400 ωρών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ατόμων με αναπηρία. Συμμετείχε σε όλα τα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώθηκαν στη χώρα μας και αφορούν τη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το 2008 και μετά (δικαστική διερμηνεία, διερμηνεία – σύγχρονες τάσεις, άτομα με προβλήματα ακοής και κατάρτιση στην ΕΝΓ κ.α.). Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε διάφορες περιστάσεις όπως συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (European Disability Forum, European platform against poverty and social exclusion, European Parliament, Polish Disability Forum) επιστημονικές ημερίδες, πολιτικές ομιλίες, πανεπιστήμια, κέντρα ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (EFSLI) και του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) του οποίου διετέλεσε μέλος από το 2015 έως το 2017. Παρουσιάζει δελτία ειδήσεων για κωφούς/ βαρήκοους από το 2008 ενώ από το 2016 εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος

Σπούδασε λογιστικά και εργάζεται ως Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 1996. Στην πολυετή εμπειρία του συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με φορείς όπως το Θέατρο Κωφών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και Εθνικό ίδρυμα κωφών, ενώ παρουσιάζει το ειδικό δελτίο ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα του τηλεοπτικού σταθμού Star Channelαπό το 1998. Εργάστηκε στο ψηφιακό κανάλι PRISMA σε ποικίλα προγράμματα και εκπομπές, ενώ από το 2014 έχει αναλάβει την εκπαίδευση νέων διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ και ανέλαβε και χρέη Γενικού Γραμματέα. Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2016 με θέματα διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα, είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του συνεδρίου.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σπύρος Κουζέλης

Σπύρος Κουζέλης Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Από το 2002 εργάζεται ως επαγγελματίας Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ είναι διευθυντής και εκπαιδευτής υποψήφιων διερμηνέων στην σχολή Sign me in your life (Smiyl) στην Θεσσαλονίκη. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για την περαιτέρω επιμόρφωσή του (π.χ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Συμμετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία : Διεθνείς Προοπτικές», 1ο Forum Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ανοικτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας» κ.α.) , ενώ είναι ενεργό μέλος σε πολλές ομάδες κοινωνικών δράσεων.

Χρύσα Κύρλου

Η Κύρλου Χρύσα σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας Νοηματικής γλώσσας απο το 2014. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και εργάζεται απο το 2009 στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ) στη Θεσσαλονίκη. Από το 2014 εργάζεται στο πρόγραμμα διερμηνείας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, το 2016 εργάστηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Εθνικού Ίδρυματος Κωφών ενώ έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη διερμηνεία εκπαιδευτικών βίντεο στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας». Εργάζεται ως εκπαιδευτική διερμηνέας στην 1η ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη από το 2016 ενώ έχει συνεργαστεί με διαφορους φορείς οπως το Μέγαρο μουσικής και το Τελόγλειο Ιδρυμα. Συμμετέχει ως διερμηνέας σε events και σεμινάρια όπως το Tedx Ηρακλείου το 2015.

Νικολέτα Παππά

Η Παππά Νικολέτα σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Leeds με τίτλο Disability Studies. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει ερευνήσει θέματα όπως η εκπαίδευση των Κωφών μαθητών και η εκπαιδευτική διερμηνεία σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά πλαίσια. Από το 2016 είναι διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και έχει συνεργαστεί με το πρόγραμμα διερμηνείας του ΕΙΚ. Δουλεύει ως εκπαιδεύτρια διερμηνέων στη σχολή Sign me in your life (Smiyl) στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει διερμηνεία σε δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις και έχει εργαστεί εθελοντικά σε βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης συντονίζοντας λέσχες ανάγνωσης Κωφών μαθητών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και workshop σχετικά με τη νοηματική γλώσσα, την κουλτούρα των Κωφών και τη διερμηνεία, ανάμεσα στα οποία το Παγκόσμιο Συνέδριο της Wasli το 2015. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Σοφία Φουνταλή

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή από το πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωρίζει αγγλικά και γραφή braille. Εργάζεται ως επαγγελματίας διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας απο το 2016 και συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφων για το πρόγραμμα διερμηνείας στη Νοηματική, έχει αναλάβει την διερμηνεία σε πολιτικές ομιλίες (ομιλίες της ΝΔ, ΔΕΘ 2017, Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης την εβδομάδα της ΔΕΘ 2017) σεμινάρια (οι συγκρουσιακες σχέσεις γονεων- εφήβων, “aba” ως εργαλείο αξιολόγησης παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμου), πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Λάρισα (Μαρτιο- Απρίλιο 2017) κ.α. Παράλληλα έχει προσφέρει πολλές φορές εθελιντικά τις υπηρεσίες της, όπως στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ κωφών στην Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2016 κ.α. Η ίδια εργάζεται στην Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιστά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Benjamin Edward Newton

Σπούδασε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο Lancashire Συμβουλευτική και Ψυχολογία και συνέχισε με σπουδές πάνω στην Διερμηνεία στην Αγγλική Νοηματική Γλώσσα. Εργάζεται από το 2008 ως διερμηνέας Αγγλικής Νοηματικής Γλώσσας και ειδικεύτηκε στην διερμηνεία νομικών υποθέσεων. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στην Σκωτία και δούλεψε για πολλά έτη στην εκπαίδευση νέων διερμηνέων. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος εργασίας σε άτομα με προβλήματα ακοής. Από το 2016 διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και ασχολείται με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΗΜΑΤΑ

Γαρυφαλλιά Σπύρου

Κωφή Διερμηνέας

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έκανε μεταπτυχιακή εξειδίκευση για το International Diploma in Travel and Tourism το 2017. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα είναι δασκάλα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το 2014-2015 συνέβαλε σημαντικά στην επιτροπή ιστορίας της European Union of the Deaf Youth με έδρα τις Βρυξέλλες, για την καταγραφή της ιστορίας των Ευρωπαίων κωφών. Εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα για το Council of Europe- EuropeanYouth Center Budapest ως αρμόδια για τα media. Από το 2016 έως και σήμερα είναι παρουσιάστρια στους αγώνες ποδοσφαίρου του Deaf Champions League. Από το 2017 έως σήμερα είναι γραμματέας του τμήματος Media του Deaf Champions League. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμινάρια – συνέδρια σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο με θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία κλπ. Έχει κάνει αρκετές διερμηνείες σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει στην απόδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως translator της ΕΝΓ στο Έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει εργαστεί στην FIFA ως παρουσιάστρια στην διεθνής νοηματική για τα στιγμιότυπα των αγώνων του World Cup Russia 2018. Το κύριο της ενδιαφέρον είναι η καθολική προσβασιμότητα των κωφών/βαρήκοων σε όλους τους τομείς.

 

ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κερασία Μιχαλοπούλου

Η Κερασία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λάρισα. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, όμως πολύ γρήγορα η αγάπη της για την τέχνη και τα άτομα με αναπηρία την οδήγησαν στην Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στην Οπτικοακουστική Μετάφραση με εξειδίκευση στην Ακουστική Περιγραφή για τυφλούς και στον Υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους. Έκτοτε, εργάστηκε ως project manager και υπεύθυνη υποτιτλισμού σε διάφορες εταιρείες και συνεργάστηκε με την ΕΡΤ για την παραγωγή οπτικοακουστικού προγράμματος στα ψηφιακά της κανάλια για ΑμεΑ. Παράλληλα, πραγματοποίησε σεμινάρια, διαλέξεις και μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα τον υποτιτλισμό για κωφούς και την ακουστική περιγραφή για τυφλούς.